Kunskap och insikt om Gud

Om du tillfrågas, ”Vem är din Herre?” Om du tillfrågas, ”Vem är din Herre?” Svara då, ”Min Herre är Allâh, Han som har gett mig och resten av skapelsen näring och försörjning med Sin välsignelse och godhet. Han är föremålet för min dyrkan och jag har ingen annan som jag dyrkar Läs mer…

Tron på Guds attribut

ur al-’Aqîdah al-Wâsitiyyah av Shaykh ul-islâm Ibn Taymiyyah.Med kommenterer från Khalil Harras och Sâlih al-Fawzân *** Shaykh ul-islâm Ibn Taymiyyah sade: Det är en del av tron på Gud, att vi tror på de attribut med vilka Gud har beskrivit sig Själv med i den väldiga Skriften [i.e Koranen] och som Hans sändebud Muhammed – över honom Läs mer…

al-’Usul al-thalathah

Sh. Muhammad ibn Abd al-WahhâbI sammanställning av Bilal.se *** Al-’Usûl al-thalâthah är en bok som går igenom tre grunder eller huvudpunkter som alla muslimer bör lära sig. I inledningen till boken al-Usûl al-Thalâthah slås det fast: Du skall veta, må Allâh vara dig nådig, att vi är förpliktigade att lära oss fyra frågor: Den Läs mer…

Tron på den Yttersta dagen

Muhammad bin Saleh al-UthaimînI översättning från engelskan av Bilal.se Den Yttersta dagen är Återuppståndelsens dag då människorna kommer att återuppresas får att få ta emot belöningar och räkenskap. Den har fått detta namn då det inte kommer någon dag efter den. Under denna dag kommer Paradisets folk att inta sina Läs mer…

Uppnå gudsfruktan (at-Taqwa)

Något om hur man uppnår gudsfruktan (taqwâ) Shaykh Salîm al-Hilâlî Begreppet Gudsfruktan – taqwâ är alltid sammankopplat med dyrkan – ibâdah i Koranen. Dyrkan (’ibâdah) kan definieras som: att göra vad Gud har beordrat i Koranen och att undvika det som Han har förbjudit. Dyrkan (’ibâdah) har också definierats som ett begrepp som omfattar alla sorters handlingar som Gud Läs mer…

Trosprinciperna hos al-Bukhari

Trosprinciperna hos hadeethernasImam Abu Abdullaah Muhammed bin Ismaaeel al-BukhariI översättning från engelskan av Bilal.se Följande text är en kort summering av några av sunni-islams doktrinella uppfattningar kring bla. annat tron (iman) som består av både tal och handling, innovationer (bidah) och att följa profeten Muhammed – över honom vare Guds frid och Läs mer…

’Aqîdah grund för religionen

’Aqîdah och dess betydelse som grund på vilken religionen bygger.Av Sâlih al-Fawzân. I översättning från engelskan av Bilal.se Betydelsen av ordet ’aqîdah (aqidah) i språket: Ordet kommer ur ”al-’aqd” vilket betyder att vara fast övertygad om någonting. Frasen ”’Itaqadtu så och så” betyder att mitt hjärta och sinne är fast övertygat om det. ’Aqîdah är vad Läs mer…