Profetens tolerans mot andra

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Profeten visade alltid tolerans mot sina medmänniskor Som vi redan har sett fanns det personer med varierande karaktärer och idéer runt Profeten (må Guds frid och välsignelser vara över honom). Genom hela sitt liv visade han ett genuint intresse för var och en Läs mer…

Kunskap om Profeten

av sh. Abdur-Rahmân as-Sa’di Det vill säga att känna till hans sublima moral och sätt, hans fulländade karakteristik. Den som verkligen känner honom tvivlar inte en sekund på hans sanningsenlighet och hängivelse mot den sanningen, och denna kommer med fri vilja att tro på allt som han kom med, Skriften, Läs mer…

Kapitlet om åminnelser efter bönen

Från imâm an-Nawawîs Kitâb al-Adhkâr, i översättning från arabiskan av Bilal.se Prisad vare Gud,  världarnas Skapare och Försörjare! Må Hans frid och välsignelser vara över Hans sändebud, profeten Muhammed – må Guds frid och välsignelser vara över honom, och över hans familj och följeslagare och hans sanna efterföljare. Översättarens inledning. Om översättningen: Översättningen Läs mer…

Sunnahs folk följer profetens föredöme

Ur Sh.ul-Islâm Ibn Taymiyyah’s’Aqîdat il-wâsitiyyahI översättning från arabiska och engelska av Bilal.se *** En del av vägen som Sunnahs och gemenskapens folk (ahl ul-sunnah wa al-djmâ’at) beträder är att de följer (och lever efter) profetens – över honom vare frid – föredöme både till det yttre och till det inre. Och de följer deras väg Läs mer…

De troendes kvalitéer

(De troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras fasta stöd)Utdrag ur Tafsîr Ibn Kathîr, Förklaringa av vers 71 av surah At-Tawbah De troendes kvalitéer Men de troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras sanna vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt Läs mer…

Tecken på Profetens Ankomst

I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN Det fanns många tecken som tydde på att en ny profet skulle sändas. Vissa tecken uppenbarade sig strax innan profeten Mohameds (Guds frid vara över honom) födelse, andra efter hans födelse. Ur de olika tecken kan vi nämna följande: Berättelsen ur Al Tabarani Al Tabarani Läs mer…