Fråga: Kan man drabbas av det onda ögat och finns det något botemedel? Omintetgörs ens tawakkul [1] Hoppfullhet till Allah. om man skyddar sig mot det?

Svar: Vi ser att det onda ögat är något som den islamiska lagen och verkliga bevis bekräftar. Allah den Upphöjde säger:

[Ha tålamod] även om de som förnekar sanningen kastar så hätska blickar mot dig, när de får höra [stycken av] Koranen [att de så när får dig att förlora fattningen.[2] [Koranen Kapitel 68 al-Qalam [Pennan] vers 51]

Beträffande innebörd i denna vers så har bland andra Ibn ‘Abbas sagt att den betyder att de hemsöker dig med det onda ögat. Profeten – över honom vare Allahs frid och välsignelser – har sagt: ”Det onda ögat är ett faktum. Hade något föregått det förutbestämda hade det varit det onda ögats inverkan och när ni ombeds att ta ett bad [som ett botemedel mot det onda ögat], bör ni ta ett bad.” [3] [Muslim 2188]

Ett annat exempel är en återberättelse från an-Nasā’i och Ibn Majah i vilken det uppges att ’Amir bin Rabi’ah gick förbi Sahl bin Hunaif medan denne tvättade sig och han sade då: ”Jag har inte sett en så vit hud som du har ens på en kvinna.” När han hade sagt det föll han [Sahl] till marken. Han togs då till Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – och man sade till honom: ”Han blev medvetslös.”

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sade då: ”Vem misstänker ni [är orsaken till detta]?” De sade: ”’Amir bin Rab’iah.” Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sade då: ”Av vilken anledning dödar någon av ser sin broder? Ser någon av er något i er bror som ni gillar bör ni be om Allāhs välsignelser för denne.” [4] [Ibn Mājah 3509]

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – bad då om vatten och beordrade ’Amir att göra tvaga genom att tvätta hans ansikte, händerna upp till armbågarna, knäna och under hans izār.

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – beordrade även att vattnet skulle hällas över honom. I en annan återberättelse sägs att behållaren vändes upp och ned över honom bakifrån.

Verkliga bevis vittnar om detta, och det är inte något som går att förneka. Inträffar det bör de föreskrivna behandlingarna användas. De är:

  • Recitation. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Det finns ingen ruqyah [5] Något som reciteras för att bota sjukdomar. , utom som ett botemedel mot det onda ögat eller feber.” [al-Bukhārī 5704 och Muslim 216] [ängeln] Gabriel reciterade en ruqyah över profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – genom att säga: ”I Allāhs namn, jag uttalar denna ruqyah för dig mot allt som är skadligt för dig. Från det onda i varje själ och från det onda ögat. Må Allāh bota dig. I Allāhs namn, jag uttalar denna ruqyah för dig.[6] [Muslim 2186]
  • Ta ett bad. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – beordrade ’Amir bin Rabi’ah att göra så i den nyss nämnda hadithen. Efteråt skall vatten hällas över den drabbade.

Att ta något från dennes exkret, som urinen eller avföringen, är grundlöst. Samma gäller för att ta något från dennes athar [hår, naglar och liknande]. Det enda som har rapporterats är vad vi har nämnt om att tvätta dennes leder, innanför dennes izār och möjligtvis även innanför dennes huvudbonad och kläder. Allāh vet bäst.

Det finns ingen invändan mot att vara försiktig och skydda sig själv mot det onda ögat. Detta omintetgör inte ens tawakkulTawakkul innebär ju att man sätter sin tilltro till Allāh – den Härlige samtidigt som man vidtar de nödvändiga åtgärder som Han har tillåtet och kommenderat.

Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – brukade söka skydd för al-Hasan och al-Husain genom att säga: ”Genom Allāhs perfekta ord söker jag skydd för er båda mot varje ont och mot varje giftig varelse och mot varje avundsjukt ont öga.” [7] [al-Bukhari 3371] Han brukade säg att Abraham ofta sökte skydd för Ishaq och Isma’il på detta sätt.

Författare: Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
Källa: Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman (1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 200 s. ISBN 9960-892-66-2
Lund 14 augusti 2021
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 Hoppfullhet till Allah.
2 [Koranen Kapitel 68 al-Qalam [Pennan] vers 51]
3 [Muslim 2188]
4 [Ibn Mājah 3509]
5 Något som reciteras för att bota sjukdomar.
6 [Muslim 2186]
7 [al-Bukhari 3371]