”Och håll fast vid förbundet med Gud” [1]Koranen, al-An‘âm 6:152 

Avtalet är Allahs avtal med Sin skapelse om att åtlyda Honom och att undvika de synder som Han har förbjudit. Detta avtal har upprepats i Allahs Skrifter och i Hans budbärares ord.

Ibn Djarîr kommenterar versen ovan med orden: Allah påbjuder: Fullfölj Allahs påbud som Han har ålagt er. Ni gör detta när ni åtlyder Honom i allt Han har påbjudit er och avhåller er från allt som Han har förbjudit er och håller fast vid Hans Skrift och vid Hans sändebuds föredöme (Sunnah) – över honom vare frid. [2]Ibn Kathîr 2000:1/175; 3/518

Översättarens not: En kompletterande förklaring ges i Bernströms översättning där kommentaren till 2:27 ”…förbundet med Gud, stadfäst [i människans natur].” Förbundet med Gud – ‘ahd Allâh – syftar här på människans moraliska plikt att låta sina medfödda anlag – intellektuella och fysiska – komma till användning på det sätt Gud har velat. ”Stadfästandet” av detta förbund ligger i förståndets gåva som, om det används rätt, måste leda människan till insikt om sin egen svaghet och ditt beroende av en kausal makt och därigenom en allt klarare föreställning om Guds vilja med avseende på människans eget handlande. [3]Bernström 1998:7

Källor:
Bernström, M. K. Koranens Budskap, Proprius, Sthlm 1998
Ibn Kathîr, Tafsir Ibn Kathir (abridged), vol 1, 3 Darussalam, Riyadh 2000

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 Koranen, al-An‘âm 6:152
2 Ibn Kathîr 2000:1/175; 3/518
3 Bernström 1998:7
Kategorier: TEOLOGI