I sammanställning av Bilal.se i huvudsak efter Ahmad von Denffers bok ’Ulum al-Qur’ân.
Att läsa och studera Koranen

Gott sätt mot Koranen

Renhet

Den heliga Koranen är Guds ord riktade till oss, och vi måste därför behandla den med tillbördig respekt. En av de viktigaste punkterna då man handhar Koranen har bestämts i boken självt:

…en för allt ont skyddad Skrift, som inga andra än de rena skall röra, en uppenbarelse från världarnas Herre. [1] [Koranen, Kapitel 56 al-Waqia [Det Som Måste Komma] verserna : 78-80]

Detta innebär att för att kunna röra vid Koranen måste man vara i ett tillstånd av rituell renhet (tahara), genom att ha gjort wudu eller ghusl [Dvs den tvagning som görs inför bön, resp Samlag, eller Natliga drömmar].

Den rätta avsikten

Då man tar Koranen för att studera den, läsa den eller bara reflektera en stund över dess innehåll, måste detta göras med avsikten att söka Guds gottfinnande. Även om en del världsliga effekter i Guds uppenbarelse, som kan utvinnas i religionens och Islams praktiserande, så är Guds sanne tjänare mer engagerad i det kommande livet, och ser sina handlingar här och nu som en förberedelse för detta.

Enligt en hadîth, d v s en profet-tradition, återberättad av Ubaida al-Maliki sade Muhammed – Må Guds frid och välsignelser vara över honom:

Oh, ni som tror på Koranen, använd den inte som en kudde, utan recitera den korrekt dag som natt och för ut dess recitation till människorna. Uttala orden korrekt och vadhelst som sägs i Koranen, tänk över det och låt dig vägledas av det så att du kan bli framgångsrik. Och tänk aldrig på få världsliga ting genom det, utan recitera den enbart för att nå Guds välsignelse. [2] [Citerad i Denffer, 1994:64]

Det finns ett antal punkter i det här rådet från Profeten – må Guds frid och välsignelser vara över honom – som vi bör tänka på:

(a) Recitera Koranen dag och natt; detta antyder en regelbundenhet i läsandet av Koranen. Recitationen och studerandet av Koranen bör vara en kontinuerlig sysselsättning.

(b) För ut dess recitation bland människornaantyder att man först bör följa instruktionen att regelbundet läsa Koranen, och sedan inbjuda och uppmuntra andra, så som familjemedlemmar, släktingar och vänner att också läsa och studera Koranen.

(c) Uttala orden korrektvisar på att man bör vara noggrann med att korrekt uttala recitera alla ord, punkter och pauser, avkortningar och förlängningar o s v.

Även om man inte läser eller reciterar Koranen på arabiska utan läser den i översättning, då ju tajwîd reglerna, dvs. de regler för uttal och recitation som reglerar koranrecitationen, inte går att applicera bör man ändå vara mån om att läsa ordentligt i lugn och ro så att man inte missar ord och formuleringar som kan störa förståelsen av det man läser.

(d) Tänk över det [du läser] och låt dig vägledas…; något som antyder behovet av att förstå det man reciterar eller läser. Recitationen av Koranen på dess ursprungsspråk med de regler som hör till är i sig självt givetvis av nytta för läsaren, men profetens – må Guds frid och välsignelser vara över honom – instruktion är helt klar: tänk över vad du läser, reflektera och sök vägledning, och agera efter det du läser.

Detta är en mycket viktig punkt, speciellt i muslimernas situation i dag, där knappast någon reflekterar över eller följer Koranen.

Naturligtvis är Profetens betonande – må Guds frid och välsignelser vara över honom – av att reflektera över och handla i enlighet med Koranen baserad på Guds egna instruktioner i den heliga Koranen:

Detta är en välsignad Skrift som Vi har uppenbarat för dig. Människorna bör tänka över dess budskap och lägga dem på minnet, om de har förstånd. [3] [Koranen, Kapitel 38 Sad [Sad] vers:29]

(e) Recitera (och reflektera, sök vägledning och handla) enbart för Guds sak!

Läsandets och reciterandets etikett.

Förvara Koranen på en ren och värdig plats.

(a) Var rituellt ren med wudû’ (d v s tvagad som inför bönen).

(b) Försök att sitta i qibla, böne-riktningen.

(c) Var ödmjuk, lugn och fylld av respekt.

(d) Inled med att söka skydd hos Gud från den onde satan, med frasen caodho bi-llâhi min as-shaytâni radjîm [jag söker min tillflykt hos Gud från satan den utstötte], och påbörja din läsning i Guds, den Barmhärtiges, den Nåderikes namn – Bi ismi-llâhi ar-Rahmâni ar-Rahîm.

”När du vill läsa Koranen, be då Gud beskydda dig mot djävulen, den utstötte. Han har ingen makt över den som litar till sin Herre.” [4] [Koranen, Kapitel 16 an-Nahl [Biet] verserna: 98-99]

(e) Sök endast Guds gottfinnande, utan att ha några världsliga aspekter på din läsning.

(f) Då du läser, håll den heliga boken med respekt.
Håll den med din högra hand i höjd med din bröstkorg och låt din vänstra hand följa med i orden du läser. . Gör det till en vana att läsa från Koranen varje dag, läs högt, men bara så högt att du hör din egen röst – läs inte på ett sätt som kan störa andra i din närhet.

(g) Koncentrera dig helt och hållet och lämna åt sidan alla andra åtaganden.
Då du läser, läs sakta, utan brådska, och tänk på betydelsen av vartenda ord. Önska den gudomliga nåden då du kommer till de verser som talar om Hans nåd. Ta också åt dig av de verser som innehåller varningar. Och då du läser dem, lova din Herre att du skall vara fast i föresatsen att följa Hans bud, och gör bot och ta din tillflykt till Hans nåd. Då du läser verser som beskriver de prisvärda egenskaperna hos de sant troende, tänk då över dina egna kvalitéer. Var tacksam och prisa Gud för dina goda kvalitéer och skäms över de kvalitéer du inte har, så att du kan hoppas finna i dig själv den troendes goda egenskaper. Och då du läser om de icke-troendes brister och felen hos hycklarna som stör sanningen, tänk över huruvida du själv har några av dessa fel och brister. Om du har det, försök att stoppa dem, jaga bort dem och eliminera dem. Om du inte har dessa, sök då din tillflykt hos Gud, och var tacksam och prisa Honom för det.

(h) Tänk också på att hälsa tillbaka på dem som hälsar dig med frid-hälsningen, as-salâmu calaikum.
Avbryt inte läsningen för att prata vidare – det finns alltid tid att prata med vänner och bekanta, senare… Avbryt dock när du hör böneutropet och det är dags att be. Gör även sajda al-tilâwa (se nedan).

(i) Och memorisera så mycket du kan av det du läser.
Det finns de som bara har Koranen i bokhyllan, eller, som en del affärsägare, i en liten påse ovanför dörren till butiken ”…så att inget ont kommer in”, eller t o m inskrivet på ett papper i en liten amulett runt halsen. Men gör detta någon nytta? Nej, det bästa stället att förvara Koranen är i ditt hjärta. I ditt hjärta och i ditt minne finns kunskapen om Guds vilja alltid med dig på ett levande och aktivt sätt…

Sajda al-tilâwa

Det finns cirka 14 verser, ayât, i Koranen, vilka kräver av dig att du prostrerar dig då du läser eller hör dessa. I dessa beskrivs hur Guds tjänare eller Guds skapelse bugar inför sin Herre. Dessa verser är följande:

Koranen, Kapitel 7 al-Araf [Urskiljning] vers: 206
Koranen, Kapitel 13 ar-Ra’d [Åskan] vers: 15
Koranen, Kapitel 16 an-Nahl [Biet] vers: 49/50
Koranen, Kapitel 17 al-Isra [Den Nattliga Resan] vers: 109
Koranen, Kapitel 19 Maryam [Maria] vers: 58
Koranen, Kapitel 22 al-Hajj [Vallfärden] vers: 18
Koranen, Kapitel 22 al-Hajj [Vallfärden] vers: 77
Koranen, Kapitel 25 al-Furqan [Måttstocken] vers: 60
Koranen, Kapitel 27 an-Naml [Myrorna] vers: 25/26
Koranen, Kapitel 32 as-Sajda [De Faller Ned I Tillbedjan] vers: 15
Koranen, Kapitel 38 Sad [Sad] vers: 24
Koranen, Kapitel 41 Fussilat [En Fast Och Klar Förkunnelse] vers: 38
Koranen, Kapitel 53 an-Najm [Stjärnan] vers: 62
Koranen, Kapitel 84 al-Inshiqaq [När Himlen Brister I Stycken] vers: 21
Koranen, Kapitel 96 al-Alaq [Grodden] vers: 19

Sajda al-tilâwa utförs på följande sätt:

(a) Ha niyya, dvs avsikten att göra Sajda al-tilâwa.

(b) Vänd dig i böneriktningen.

(c) Gör takbîr, dvs säg Allâhu akbar – Gud är större.

(d) Gå ner i sajda-positionen, d v s lägg tårna, knäna, handflatorna, näsan och pannan i marken.

(e) Då du går ner i sajda-positionen, säg någon lovprisning av Gud, så som t ex Subhâna Rabbi al-A’lâ – ung. Prisad vare Herren, den Upphöjde.

(f) Res dig upp samtidigt som du gör takbîr.

Att gå ner i sajda-positionen, vid Koranrecitationen är inget nytt påfund, utan något som profeten Muhammed – må Guds frid och välsignelser vara över honom – praktiserade och beordrade:

Ibn ‘Umar berättade att: Guds budbärare läste Koranen, och kom till ett kapitel (sura) som innehöll sajda, och han gick ner i sajda-positionen sig. Gick vi också ner tillsammans med honom (men vi var så många) så att några av oss inte fick plats att lägga pannorna mot marken. [5] [Sahih Muslim I, nr 1189 citerad i Denffer 1994:166]

Källor:
Koranverser i enlighet med Bernström, M K, Koranens Budskap, proprius Sthlm 1998
Ahmad von Denffer, ‘Ulûm al-Qur’ân – an introduction to the sciences of the Qur’ân, The Islamic Foundation, Wiltsh. 1994
Minnesanteckningar från dars med br. Agus Gusdar (hösten & vintern 1999)
Lund 22 Juli 2021
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, Kapitel 56 al-Waqia [Det Som Måste Komma] verserna : 78-80]
2 [Citerad i Denffer, 1994:64]
3 [Koranen, Kapitel 38 Sad [Sad] vers:29]
4 [Koranen, Kapitel 16 an-Nahl [Biet] verserna: 98-99]
5 [Sahih Muslim I, nr 1189 citerad i Denffer 1994:166]