”Denna text skrevs ursprungligen som kommentar till en person som argumenterade för att muslimerna inte skall följa profeten Muhammad – över honom vare frid – genom Haditherna utan enbart följa Koranens texter. Eftersom dessa idéer förekommer och en del människor till och med argumenterar för dem har vi återgett texten nedan.” …

Profeten Muhammads – frid vare över honom – uppdrag – över honom vare frid – var inte bara att ta emot och vidarebefordra Koranen, utan också att lära ut den, Allah säger i Koranen:

”Och så har Vi gett er Vår välsignelse när Vi sände till er ett sändebud ur egna era led för att framföra Våra budskap till er och rena er och undervisa er i skriften och visdom och lära er vad ni inte visste”.[1] [[Koranen kap. 2  2:151]]

Och Han säger:

”Säg [Muhammed]: ’Om ni älskar Allah, följ mig och Allah skall älska er och förlåta er era synder. Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig.’ Säg: ’Lyd Allah och sändebudet.’ Men om de vänder ryggen till [skall de veta att] Allah inte är vän till dem som förnekar sanningen.” [2] [[Koranen kap. 3 vers 31-32]]

Det är en konsekvens, eller villkor t.o.m. av kärleken till Allah att man lyder och följer sändebudet. För det är också hans uppdrag att undervisa oss i skriften, och lära oss. Men hur kan vi, om vi gör som du, att vi avvisar Haditherna [Profetens föredöme och uttalande], följa profeten, och ta åt oss av hans läror?

Om att Haditherna inte skrevs förrän efter 250 år efter Higra:

Bland Abu Hanifas (80-150 efter Higra) Hadith-lärare fanns 93 Tabi’în, och han hade t o m  möjlighet att höra Hadith av några Sahaba som fortfarande levde när han var i 20-årsåldern.

Imam Mâlik (93 -) studerade Hadith under många av den tidens lärde som var Tabi’i.. Men redan Imamens farfar, med samma namn, var Hadith-lärd och anses vara en av de autentiska återberättarna, och Imamens far Anas, och farbror Abu Suhail Nafi var även dem Hadith-lärda.

Nafi hade t.ex. tjänat Abdallah bin Omar – den andre Kalifen Omars son – i trettio år, och han hade även mött Aisha må Allah vara nöjd med henne, Umm SalamahAbu Hurayra med flera.

Detta som exempel på att studerandet och lärandet av Hadith har pågått sedan tidigaste stund. Man både nedtecknade och memorerandet av Hadith långt innan det hade gått 250 år efter profetens död.

Vi kan alltså inte tillgodogöra oss hela Islam utan att ta med profetens föredöme och undervisning av Koranen, det är vad Koranverserna ovan visar oss. Studerandet, memorerandet och nedtecknandet av Hadith är heller inget påfund som man kommit på flera hundra år senare, utan något som varit med från första början.

Du kanske säger att du följer islams fem pelare, visste du att de kommer från Haditherna? Profeten frid vare över honom summerade dem med följande ord:

”Islam bygger på fem [pelare]. Vittnandet om att det inte finns någon gudom förutom Allah, etablerandet av bönen, givandet [betalandet] av allmosan, vallfärden till huset [det vill säga Kaba] och fastan under Ramadhan [månad]” (från Abdullah ibn Omar må Allah vara nöjd med de både, den person som imam Maliks lärare Nafi tjänade och studerade hos i trettio år] återberättat i Muslems och al-Bukharis samlingar).

Visst alla dessa pelare nämns i Koranen, men inte på det här viset. Precis som bönen nämns i Koranen och dess viktiga element vad gäller ståendet, bugande, reciterande med mera, men dess detaljer har vi från profeten frid vare över honom som visade oss hur man utför bönen – informationen om hur han visade oss finns i Hadither …

Det här är en lång text nu, och jag hoppas att du inte avfärdar allt jag sagt med en gång, utan tänk på att det jag säger är logiskt och förnuftigt, det är från islam helt enkelt. Och du, vi är bara människor, om detta är en påminnelse till dig, så är det en ännu större påminnelse för mig.

Må Allah vägleda och förlåta oss alla, Amîn.

[#SMSBilal] [#islamSE]
[#bilalSE] [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [[Koranen kap. 2  2:151]]
2 [[Koranen kap. 3 vers 31-32]]
Kategorier: AS-SUNNAH