En åminnelse under Sojud och Rokoo i bönen
I översättning från arabiska och engelska av Bilal.se

Det berättas i Sahîh al-Bukhârî och Muslim att Â’isha – må Gud vara nöjd med henne – berättade: Profeten – över honom vare Guds frid och välsignelser – ofta brukade säga i sina bugningar (rukû’) och sina nedfallanden (sudjûd) under bönen:

Förhärligad vare Du, O Allah…
Förhärligad vare Du, o Allâh
Vår Herre, och all lovprisning är för Dig
O Allâh, jag söker Din förlåtelse
[Subhânaka allahumma. Rabbanâ wa bi-hamdika. Allahumma aghfirlî]

Källor:
Imam an-Nawawî, Kitâb al-Adhkâr, Dâr al-kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Libanon 2002
Siddiqui, Abdul Hamid [transl], Sahih Muslim, Kitâb Bhavan 1985
Sahîh Muslim, Dâr ibn Hazm, Beirut, Libanon 2002 (den arabiska texten är hämtad ur denna utgåva).
Lund 2021 08 23
Print Friendly, PDF & Email