Fredagspredikan inför Laylat ul-Qadr

av Muhammad bin Sâlih al-Uthaymîn
(må Guds nåd vara över honom)
I översättning från engelska till svenska av Bilal.se

Allmaktens natt – Laylat ul-Qadr

  • Ta tillvara välsignade perioder 
  • Laylat ul-Qadr
  • Sök Laylat ul-qadrs belöningar
  • Summering
  • Fotnoter
  • Källor

All lovprisning hör till Gud, som har skänkt Sina tjänare välsignade tider och som väglett den Han vill till att utnyttja dess, och som vänt bort från dessa tider den Han vill av dem som getts förlust och ånger. Jag vittnar om att det inte finns någon gudom förutom Gud, Utan någon vid Sin sida. Han är himlarnas och jordens Herre, den givmilde och den generöse. Jag vittnar om att Muhammed är Guds tjänare och budbärare, den bästa av alla människor. Må Gud välsigna Honom, hans familj, hans följeslagare och de som följer dem längs med den rätta vägen, tills återuppståndelsens dag.

O människor! Frukta Gud och använd de välsignade tiderna för att göra rättfärdiga handlingar och akta er för att missa tillfällena till att göra dem, så att ni inte kommer att ångra er.

Ta tillvara välsignade perioder

Bröder! Om man inte kan utvinna någon andlig nytta under denna månad (Ramadan) under vilken annan månad kan man då finna någon nytta? Om man inte återvänder till Gud i ånger över sina synder under denna månad, vid vilket annat tillfälle kommer man då att göra det? Om man kommer till korta i att göra goda handlingar nu, när kommer man då att göra dem? Så försök att utnyttja tillfällena under denna månad innan det är försent! Ni bör bevara era själar från olyckans och undergångens vägar.

Den välsignade månaden håller på att försvinna, dess värdefulla dagar och nätter håller på att ta slut. Så använd den återstående tiden till att göra goda handlingar och söka Guds förlåtelse. Allt är väl som slutar väl. Så ni måste göra era handlingar mot slutet av denna månad så bra som ni kan. Två tredjedelar av månaden ramadan är över och en tredjedel, vilken är den bästa av alla tre delar, återstår. Ansträng er extra mycket dessa tio dagar genom att ge i välgörenhet, göra rättfärdiga handlingar och göra de extra nattbönerna, underkasta er Gud, hoppas på Hans goda belöning och söka skydd från Hans straff. Gud säger:

Och när Mina tjänare frågar dig om Mig [svara då att:] Jag är nära; Jag besvarar den bedjandes bön när han ber till Mig. Och uppmana dem till att svara när Jag kallar och att tro på Mig – kanske skall de ledas på rätt väg. [Koranen, al-Baqarah 2:186]

Vår Herre stiger ned varje natt till jordens himmel då den sista tredjedelen av natten återstår. Och ur Sin nåd bjuder Han in oss med orden: ”Vem riktar en bön till Mig, så att Jag kan svara den. Vem ber Mig om någonting, så att Jag kan ge det till honom. Vem ber Mig om förlåtelse, så att Jag kan förlåta Honom.” [Bukhârî & Muslim]

Laylat ul-Qadr

Under de sista tio dagarna av Ramadan finns laylat ul-qadr (Allmaktens natt) [1] Natten för uppenbarelsen, Allmaktens natt eller Ödets natt – övers. i vilken varje precis fråga om visdom görs tydlig och alla händelser under det kommande året bestäms. [2] Eng. [I]n which every precise matter of wisdom is made distinct and all events of the coming year are decreed – övers.  

Det är under denna natt som änglarna stiger ned från himlarna och välsignelserna flödar. Den som ber under denna natt, som tror på det och som hoppas på dess belönig från Gud, för honom kommer Gud att förlåta alla hans tidigare synder. Den som missar denna natt och berövar sig dess goda; han är klandervärd. Gud har inte specifierat vilken i ordningen bland de tio nätterna den är; så att människorna kan göra sitt yttersta under alla tio dagarna för dyrkan, utförandet av frivilliga nattböner, att recitera Koranen och göra rättfärdiga handlingar.

Detta är också ett sätt att särskilja de som är aktiva i sin hängivelse och de som inte är det. Om [datumet för] laylat ul-qadr hade varit identifierat skulle många människor ha begränsat sig själva till hängivelser enbart under den natten och sedan försumma andra nätter. Det skulle då heller inte funnits något kriteria för att skilja mellan de hårt arbetande människorna och de lata.

Sök Laylat ul-qadrs belöningar

Så sök belöningen för laylat ul-qadr genom att konstant och uppriktigt göra goda handlingar. Be Gud om en andel i Hans belöning och skydd från att komma ut ur Ramadan tomhänt.

Om du lyssnar till eller själv reciterar en vers ur Koranen som nämner Hans nåd, be då Gud om att ge dig av Sina gåvor. Om du lyssnar till eller själv reciterar en vers ur Koranen som nämner en varning, be då Gud om beskydd från Hans straff. Lovprisa Gud mycket i dina nedfallanden [under bönen – sadjda] då en muslim är som närmast Gud då han fallit ned [i bönen]. Man kan be till Gud för sin egen räkning, sin a föräldrar, sina barn, släktingar och alla de som är en kära bland muslimerna. Förläng ståendet (i bönen – qiyâm) efter att du rest dig ur bugandet (rukû’) och sittandet (jalsa) efter nedfallandet (sudjûd, sadjda) så att du kan få jämvikt mellan alla rörelserna i bönen (salâh). Ståendet efter bugandet (rukû’) är en position där du prisar Gud, så prisa Gud mycket däri och upphöj Honom. Sittandet mellan de två nedfallandena (sudjûd, sadjda) är en position för att be Gud om förlåtelse, så be om Guds förlåtelse däri.

Du kan inleda dina extra nattböner (qiyâm) med två korta bönecykler (rak’ah) för djävulen (shaytân, satan) knyter tre knutar i nacken på oss då vi sover och han förseglar var och en av dem med orden: ”Du har en lång natt framför dig, så sov du bara.” Om du vaknar och minns Gud, lösgörs en av dessa knutar. Om du renar dig [dvs tvagar dig (wudu, abdest) inför bönen] lösgörs ytterligare en knut och om du ber lösgörs också den tredje knuten.

Om du går till mosken och bönen har börjat, anslut dig då till församlingen bakom imamen hellre än att du ber två bönecykler (rak’ah) före församlingen, för anslutandet till församlingens bön har i det här fallet företräde.

En de lämnar ett mellan rum i den första raden av bedjande så att böneutroparen (mu’adhin) eller den som reciterar Koranen kan fylla det efter att bönen börjat. Detta är inte i enlighet med profetens föredöme (sunnah) – över honom vare Guds frid och välsignelser. Fyllandet av tomrumen i de bedjandes rader är en plikt [3] Dvs var och en skall fylla dess tomrum om de ser dem och detta medger inte att man s a s reserverar plats åt vissa personer – övers. . Efter att bönen ropats ut (adhân) kan böneutroparen (mu’adhin) eller recitatören ta plats där de bedjandes rader slutar.

Gud sade, i översättning:

Se, Vi har uppenbarat
denna [heliga Skrift] under Allmaktens natt.
Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens natt betyder? Allmaktens natt är mera värd än tusen månader; då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för
[att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [natten andas]
fred till dess att dagen gryr. [4] [ Koranen, Kapitel 97 al-Qadr [Allmaktens Natt] vers: 1-5]

Summering:
1 - En varning för att inte ta till vara välsignade perioder som t ex Ramadan.
2 - Nödvändigheten i att gottgöra tillkortakommanden i det förgångna genom botgöring, ånger och utförandet av goda handlingar, i synnerhet under de sista tio dagarna av Ramadan.
3 - Förtjänsterna hos allmaktens natt (Laylat ul-Qadr), dess tidpunkt och visdomen bakom döljandet av dess precisa tidpunkt.
4 - Handlingar av dyrkan under dessa nätter och etiketten för nattbönen (qiyâm).
Källor:
Ibn Al-'Uthaymeen, Muhammad, Laylat Al-Qadr (The Night of Revelation), www 26/9-05 http://www.alminbar.com/
Koranverser enligt Bernström M. K., Koranens budskap, Proprius, Sthlm 1998 
Lund 2021 08 29
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 Natten för uppenbarelsen, Allmaktens natt eller Ödets natt – övers.
2 Eng. [I]n which every precise matter of wisdom is made distinct and all events of the coming year are decreed – övers.
3 Dvs var och en skall fylla dess tomrum om de ser dem och detta medger inte att man s a s reserverar plats åt vissa personer – övers.
4 [ Koranen, Kapitel 97 al-Qadr [Allmaktens Natt] vers: 1-5]