I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn
Lydnad av Allāh den Allsmäktige ges företräde över lydnad av föräldrarna

Fråga: Jag avsåg att bege mig till Mecka för att göra ’umrah men när jag berättade om detta sades det till mig att jag behövde besöka släktingar där. Om jag begav mig ditt skulle jag behöva träffa min mans broder och andra släktingar. Jag skulle då behöva visa mitt ansikte för dem. Till sist bestämde jag mig för att inte resa i syfte att göra Allah nöjd. Är detta rätt? Vänligen, ge mig råd.

Svar:
Allāh den Allsmäktige säger:

”Troende! Lyd Gud och lyd Sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts.” [1] [Koranen, Kapitel 4 an-Nisa [Kvinnor] vers:59]

Han har placerat lydnad av de som är förmyndare efter lydnad av Honom och Hans sändebud. Om det finns en konflikt mellan att lyda Allāh och Hans sändebud och att lyda förmyndare, tar lydnaden av Allah och Hans sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – företräde.

Av denna anledning finns det inte någon lydnad för något skapat när det innebär olydnad mot Skaparen. Du är inte tillåten att visa ditt ansikte för din mans broder; att göra så är inte tillåtet. Du bör täcka ditt ansikte även om det leder till osämja mellan dig och släktingarna för det är de som skapar osämja och i detta fall bör du inte lyda dem då det innebär olydnad mot Allāh.

Du måste uppfylla vad som är obligatoriskt för dig och veta att du kommer att ha rätt gentemot dem om de försvårar relationen enbart på grund av att du fasthåller de gränser som Allāh har satt upp. Det är deras skyldighet att säga: ”Vi hör och vi lyder” om Allahs regler. De skall inte föredra seder framför Hans lag. Den islamiska lagen är regeln, inte vad som regleras. Seder styrs av Hans lag, det är inte de som styr.

Kanske är den farligaste relationen för en kvinna hennes mans släktingar, de kan till och med vara farligare än fullständiga främlingar. Detta beror på att profeten – över honom vare Allahs frid och välsignelser – när han förbjöd att man går fram till kvinnor, sade:

”Var varse om att gå fram till kvinnor.” Några frågade: ”Hur är det med hamwu [mannens broder eller andra släktingar]?” Han svarade: ”Hamwu är döden!” [2] [al-Bukhari 5232 och Muslim 2172]

Detta betyder att hamwu är farliga för henne och att hon aldrig bör vara ensam med dem. De är farliga för henne på grund av att de kan komma och gå utan att någon fäster någon tanke vid det. Djävulen flyter genom honom likt blod och han kan viska och uppmuntra honom till ont. Djävulen har fått så många människor på fall i denna fråga när mannens släktingar har fått kvinnan att lida.

För att summera:

Frågeställaren måste täcka sitt ansikte för hennes mans bröder även om det leder till att familjen blir arg eller håller sig borta från henne. Hon bör anstränga sig för att försona mellan dem och om de vägrar ligger synden på dem.

Författare:
Muhammad bin Sālih al-'Uthaymīn
Källa:
Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. ISBN saknas
Lund 2021 08 21
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Koranen, Kapitel 4 an-Nisa [Kvinnor] vers:59]
2 [al-Bukhari 5232 och Muslim 2172]