I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Alkoholen & Islam

 • OM FÖRFATTAREN
 • ERKÄNNANDEN
 • INTRODUKTION
 • ALKOHOLENS URSPRUNG
 • FÖRBUD MOT ALKOHOL
 • SKÄL FÖR FÖRBUD
 • DISKUSSION
 • REFERENSER

OM FÖRFATTAREN

Ahmad Hussein Sakr föddes i Beirut, Libanon, 1933 och fick en akademisk utbildning vid amerikanska universitetet i Beirut. Han gick i ”highschool” och fick sin fil kand och fil mag vid samma institution, varefter han undervisade där på avdelningen för närings- och livsmedelsteknologi. Han blev fil dr vid universitetet i Illinois (USA) 1966.

Sakr arbetade på Elgin State Hospital, Loyola Medical School, Western Illinois University, Slippery Rock State, University och National College of Chiropractic. Han är professor och ordförande för kemi – och näringsdepartementet. Han korades 1973 till den mest framstående utbildaren i Amerika och 1976 till en samhälls ledare och berömvärd amerikan. När han var i Libanon fick han sin islamiska utbildning genom att gå i lära hos Libanons stormufti och ett stort antal muslimska lärda män från Egypten, Syrien, Irak, Algeriet och Libanon.

Han blev investerad av scoutverksamhet, socialt arbete och fältarbete. När han kom till Amerika blev han en framstående medlem och ordförande i Muslimska Studentföreningen i USA och Canada. Han var medlem i Islamiska läkarföreningen, Föreningen för Muslimska Vetenskapsmän och ingenjörer, föreningen för Muslimska Socialvetare, Sammanslutningen av Islamiska Föreningar i USA och Canada, Muslimska Samhällscentret i Chicago, Större Chikagos Islamiska Stiftelse och många andra islamiska organisationer i Nordamerika. Han är ledare och FN-representant för Muslim World League och en framstående medlem av Moskéernas Världsråd. Dr Sakr är en utbildare, en vetenskapsman, en fältarbetare och en offentlig talare.

Han har rest till omkring 42 av USA:s stater och tre provinser i Canada, besökt några hundra samhällen och universitet, där han har givit en serie föreläsningar om Islam, muslimer, hälsovetenskap, näringslära, socialvetenskap, politik och jämförbar religion. Han har hörts i radio, setts på TV och deltagit i många paneldebatter, Dr Sakr har besökt Trinidad, Mexiko, Tyskland, England, Libanon, Syrien, Egypten, Tunisien, Libyen. Marocko, Ghana, Nigeria, Mauritius, Sydafrika och Saudiarabien, Han har varit gästprofessor och föreläsare vid universitetet i Rijad, Saudiarabien, universitetet Durban West-Ville i Sydafrika, universitetet i Mauritius i Mauritius och Libyens universitet i Tripoli, Libyen.

Dr Sakr har skrivit en lång rad vetenskapliga och religiösa artiklar både på arabiska och engelska och författat boken ”Näringslära i Islam”. Detta häfte ”Alkohol i Islam” är ett kapitel ur den boken.

ERKÄNNANDEN

Författaren önskar uttrycka sitt tack och sin uppskattning till alla som hjälpt till med skapandet av detta häfte. Bland många andra vill författaren tacka dr M Abdel Rauf, ledare för Washingtons Islamiska Center, professor Ismail Al-Faruqi, Tempel – universitetet, dr Hammouda Abdel Ati, Utica, New York, professor T B Irving, universitetet i Tennessee, dr och fru M M Siddiqui, universitetet i Colorado, professor Mahmoud Abu Saud från Egypten och M M Hussaini, universitetet i Nord Dakota.

Detta häfte har publicerats av The Muslim World League i Mekka, Saudiarabien, genom dess ställning i FN som icke regeringsbunden organisation (NGO).

INTRODUKTION

Människan har vissa medfödda krafter som måste tuktas, styras och ständigt kontrolleras, eftersom de annars skulle leda till skada och vara samhället till förfång. Islam har på ett konstruktivt sätt kanaliserat mänsklig energi genom självdisciplin, som är absolut nödvändigt i varje civiliserat samhälle. I ett föregående kapital (1) nämndes att muslimer är förbjudna att dricka alkohol.

Hundratals artiklar har publicerats om alkohol under titlar som fysiologi, biokemi, metabolism, drickande, näringsvärde och hälsa och många böcker och tidningar har också publicerats på samma tema (2-14). Å andra sidan finns väldigt lite information tillgänglig om alkoholförbudet i Islam (15-17).

I denna artikel avser författaren att klarlägga några av de viktigaste aspekterna av alkohol i Islam, alkoholens ursprung, skälen för dess förbud, genomdrivandet av förbudet mot alkohol i Islam, dess tillämpning i Nordamerika, där ett stort antal familjer är direkt eller indirekt berörda och bekymrade över de förlamande problem som bruket av alkohol, narkotika och andra droger för med sig.

Det finns ungefär 800 miljoner muslimer över hela världen och av dem lever ungefär 3 miljoner i Nordamerika. Det är därför viktigt för icke-muslimska amerikaner att känna till de kulturella sederna, de särskilda kostbehoven och muslimernas ideologiska bakgrund. Denna artikel syftar till att hjälpa muslimer och ickemuslimer att utveckla en ömsesidig förståelse och en bättre form av samexistens, såväl som ett lyckligare liv, både i Nordamerika och utomlands.

 1. För mormonerna, sjundedagsadventisterna och andra kristna sekter är denna artikel viktig, eftersom den för med sig en större förståelse genom de gemensamma faktorer som varje grupp har med muslimerna.

 2. För de föreningar som är intresserade av naturlig hygien, liksom de som håller på med förebyggande medicin, kan denna artikel vara till viss hjälp.

 3. Eftersom ”Internationella kommissionen för förhindrande av alkoholism och drogberoende” planerar sin ”Andra världskongress” som skall hållas i Acapulco, Mexiko nästa år (den 22-27 aug. 1976) är publiceringen av denna artikel mycket viktig: Det är viktigt för kongressens organisatörer att känna till den kulturella, sociala och religiösa förståelsen hos de olika etniska grupperna i världen.

  Det är av vikt att talarna sätter Islams alkoholförbud i samband med användningen och missbruket av droger. Artikeln är viktig för de lagstiftare som arbetar för ett förbud i ett samhälle där alkoholen anses som någonting normalt i livet och en affärsverksamhet; och slutligen kommer den att vara av stor vikt för publiken som en informations- och kunskapskälla, så att den får kännedom om dess förbud för världens 800 miljoner muslimer, som de kanske kommer i kontakt med utan att känna till deras religiösa och kulturella plikter.

 4. Informationen som följer kan också vara användbar för läkare, näringsspecialister, socialarbetare, farmaceutiska bolag, mätindustrier och flygbolag som flyger på muslimska länder. Den kan komma dem till hjälp som planerar att arbeta i officiella ämbeten i muslimska länder, såsom Saudiarabien, Algeriet, Zaire och Libyen där alkoholhaltiga drycker är förbjudna enligt lag. Den är också: till nytta för dem som arbetar i muslimska sammanslutningar i Nordamerika och utomlands.

Informationen som presenteras i detta blad kommer att hjälpa till att avlägsna de hinder som uppstår då en icke-muslimsk amerikan bjuder hem muslimer eller själv blir hembjuden till sina muslimska vänner. Slutligen är denna artikel av största vikt för de tre miljoner muslimer som är bosatta i Nordamerika, eftersom den hjälper dem att välja de rätta livsmedlen, medicinerna och vitaminerna utan att göra våld på de moraliska lärorna i sin tro.

ALKOHOLENS URSPRUNG

I Koranen har ordet ”khamr” använts för alkoholhaltiga drycker. Från början avsåg man med detta ord den jästa juicen av vindruvor. Detta ord används p: motsvarande sätt för alla jästa drycker och analogt med detta även för alla drycker eller mediciner med drogande effekt.(l) Det är känt att alkoholhaltiga drycker uppdelas i två huvudsakliga typer: de som produceras genom destillation för att erhålla en hög alkoholhalt (sprit), såsom whisky, konjak eller gin, och de som framställs enbart genom jäsning, såsom vin, öl, maltdrycker och liknande. När förbudet mot alkoholhaltiga drycker i Islam diskuteras, är båda typerna inräknade De jästa dryckernas historia går tillbaka till stenåldern och förmodligen ännu tidigare, medan destillationsprocessen uppfanns år 800 e kr av en arabisk alkemist vid namn Jabir ibn-Hayyan (som i västvärlden är känd som ”Geber”). ”Alkohol” är ett ord med arabiskt ursprung; det arabiska originalet ”alghool” betyder ”spöke” eller ”ond ande”. Man antar att Jabir ibn-Hayyan kan ha föreslagit detta namn på grund av dess mest uttalade effekter (18). (1) Ali, A Y: The Holv Our’an: Text, översättning och kommentar, Kon, kapitel II, s 86, fotnot 240. Al Arabiyah publishing House, Beirut, Libanon,1966.

Å andra sidan nämner Encyclopedia Britannica 1966 (19) att ”Den allmänt accepterade härledningen av ordet alkohol är från det arabiska kuhl, koh’ 1. eller kohol. som betyder ett ”mycket fint stoft”. Alkohol eller det” fina stoftet”, syftade oftast på en fin pulvriserad antimonsulfid som användes inom kosmetiken för att svärta ögonlocken. Stegvis kom ordet (alkohol! att betyda essens. ”Det arabiska verbet khamara betyder främst att ”täcka”, medan khamura betyder att jäsa.

Därför kommer drickandet av khamr (jästa drycker) att resultera i ett ”täckande” eller ett fördunklande av en individs tankeförmåga, dvs. ett agerande utan sund tankeprocess. Under profeten Muhammeds (frid vare med honom) dagar, utgjord vindruvor, dadlar, vete. korn och honung grunder för de jästa dryckerna. Trots att alkohol nuförtiden kan utvinnas ur andra källor, anses den fortfarande vara förbjuden så länge den drogar människor. Islam betonar alkoholens effekt på människor och inte dess ursprung.

FÖRBUD MOT ALKOHOL

Informationen om förbudet mot alkohol i Islam kan hämtas direkt från Guds (Allahs) ord i Koranen såväl som från profeten Muhammeds (frid över honom) uttalanden. Förbudet mot alkoholhaltiga drycker nämns tre gånger i Koranen. kapitlet som kallas ”Kon”, säger Gud: ”De spörja dig om vinet och maisirspelet. Säg: ”Båda medföra stor synd, men även förmåner för människorna: dock är synden större än nyttan” (Koranen 2: 219) I kapitlet t ”Kvinnorna”, säger, Gud: ”I, som tron, kommen ej druckna till bönen, utan först när I veten vad I sägen…” (Koranen 4:43) kapitlet ”Det dukade bordet”. säger Gud: ”I, som tron, vin och maisirspel, avgudabilder och lottkastningspilar äro en styggelse, den Satan uppfunnit; undviken det alltså, för den händelse I månden varda lyckliga! Satan vill blott åstadkomma fiendskap och hat bland eder genom vin och maisirspel och utestänga eder från åkallan av Gud och bönen. Skolen I ej upphöra?” (Koranen 5:90-91)

Dessa tre verser i Koranen är alla knutna till förbudet mot alkoholhaltiga drycker. De uppenbarades i ovanstående ordning, men vid olika tider och tillfällen. Den sista versen gör alkoholförbudet kategoriskt. Vad gäller profeten Muhammads (frid över honom) uttalanden, så finns där många, inklusive följande:

 1. Angående bevisningsfrågan har Aisha, profetens hustru, rapporterat att Muhammad (frid över honom) sade: ”Allah typer av alkohol som berusar (drogar) är förbjudna.” (16)

 2. Angående den mängd som behövs för berusning har Jabir, en av Profetens följeslagare, rapporterat att Muhammad (frid över honom) sade: ”Om en stor mängd av någonting skulle orsaka berusning, då är en liten mängd av det förbjudet.” (16)

 3. Angående bön och ånger rapporterade Abdullah ibn Umar, en av Profetens följeslagare och son till den andre Kalifen(l) att Profeten Muhammad (frid över honom sade: ”Om någon dricker någon alkoholhaltig dryck, kommer inte Gud att acceptera hans bön på fyrtio dagar, men om han ångrar sig, kommer Gud att förlåta honom,” (16) (1) Kalif (eller Khalif khalifa) Ett arabiskt ord för de härskare som efter trädde Profeten Muhammad i ledningen för det islamiska samhället.

 4. Angående inträdandet i Paradiset på Domedagen har samma auktoritativa källa berättat, att profeten Muhammad (frid över honom) sade: ”Det finns tre personer för vilka Gud har förbjudit Paradiset: Den som är beroende av alkoholhaltiga drycker, en oansvarig son och en hanrej som blundar för sina kvinnfolks äktenskapsbrott.” (16)

 5. Beträffande Islams attityd mot alkoholhaltiga drycker har samma källa rapporterat, att profeten Muhammad (frid över honom) har sagt: ”Alkoholhaltiga drycker är styggelsens och oanständighetens moder,” (16) Vidare säger samma källa, att Profeten har sagt: Den som dricker alkohol kommer att försumma bönen och kommer kanske att begå brott som kan innebära blodskam.” (16)

 6. Beträffande Guds vrede i förhållande till alkoholhaltiga drycker är inte bara de som dricker sådana förbannade av Gud, utan även alla de som direkt eller indirekt handlar med dem. Anas, en av profetens följeslagare, har berättat att Muhammad (frid över honom) sade: ”Guds förbannelse faller på tio grupper av människor som handlar med alkohol. Den som utvinner den, den som tillhandahållit destillatet, den som säljer den, den som brukar pengar som inkommit av alkoholen, den som köper den och den som köper den åt någon annan.” (16) Av denna autentiska information står det klart, att alkoholhaltiga drycker av alla de slag och former är olagliga för muslimerna att dricka eller handla med. Detta inkluderar alla sorters viner, sprit, jästa drycker, ren alkohol och liknande.

SKÄL FÖR FÖRBUD

Det finns många skäl till varför alkoholhaltiga drycker har förbjudits i Islam. Följande punkter är bland de skäl som muslimerna tror på:

 • Alkohol anses vara en styggelse.
 • Alkohol är ett av Satans många verk.
 • Alkoholdrickande skapar fiendskap och hat mellan människor.
 • Alkohol förhindrar människor att komma ihåg Gud.
 • Den förhindrar och/eller försenar muslimerna att utföra sina dagliga böner. Även om de ber förstår de inte meningen med eller betydelsen av vad de gör och säger.
 • De som dricker alkohol förnekas paradiset.
 • De som dricker alkohol anses av Islam likna de som dyrkar avgudar, vilket också är helt förbjudet i Islam.
 • När en person dricker alkohol, anses han inte vara en troende.
 • Alkohol ger upphov till mycket ont i samhället.
 • Muslimerna anser att Guds profeter inte smakade alkoholhaltiga drycker och att alkohol var förbjudet i alla gudomligt uppenbarade religioners originalskrifter.
 • Alkoholhaltiga drycker har vissa fördelar, men den synd och skada som blir resultatet av konsumtionen, är mycket större än fördelarna.
 • Alkohol bringar Guds (Allahs) förbannelse över de som intar den, såväl som över de som planterar eller odlar råvarorna, producerar, säljer eller handlar med den och de som deltar i spritfester.
 • Alkohol bär ansvaret för ett stort antal bilolyckor.
 • Alkohol är orsak till många familjers splittring.


Under alkoholens inflytande begås brott som mord, våldtäkt osv, i större grad. Av ovannämnda skäl gör praktiserande muslimer sitt bästa för att hålla sig undan från alkoholhaltiga drycker och de fester där alkohol serveras, för att behaga Gud den Allsmäktige


Diskussion

Många frågor har ställts om hur förbudet mot alkohol ska kunna genomdrivas i samhället. Det antas att landets ekonomi kan skadas vid ett förbud mot produktion av alkoholhaltiga drycker, att industrier kan försättas i konkurs, jordbrukare kan förlora inkomsten av grödor och bli fattiga och många vin- och spritbutiker beröras. När Islam uppenbarades handlade Arabiens folk med alkohol, som var en strålande affärsverksamhet. Det använde det i det sociala umgänget, såväl som för att värma sig under de kalla ökennätterna. Islam förbjöd emellertid inte alkoholkonsumtion plötsligt eller abrupt; Islam slog in på en progressiv och graderad kurs för ett förbud, steg för steg. Islam förberedde folket andligt och materiellt för ett accepterande av Islams slutgiltiga moral, som kulminerade i det kategoriska förbudet mot alkohol. Det har genom historien visat att de lagar som kontrollerar människans uppförande, och där offret är syndaren själv, såsom fallet är med alkohol, är de som är svårast att genomdriva.

Därför närmade sig Islam problemet med alkoholförbud på ett positivt sätt. Muslimerna tränades i att leva efter sin religions moraliska läror från början. Sedan lärde de sig att alkohol har både för och nackdelar, men att skadan som uppstår vid förtäring är större än fördelen, (koranen 2:219). Islams anhängare lämnades sedan att själva fundera över detta tills de insåg sanningen.

Det berättas att någon i Islams tidiga historia utförde sin bön medan han var full och därför inte utförde den korrekt. Därför kom den koraniska uppenbarelsen till Profeten Muhammad (må Gud acceptera hans bön och ge honom frid) för att påminna Islams anhängare om att de måste vara vid fullt medvetande och vid sina sinnens fulla bruk närhelst de förbereder sig inför bönen. Eftersom muslimerna måste be fem gånger om dagen, måste de automatisk överge spritdrickandet för att förstå innehållet i bönen. Slutligen fick muslimerna veta att spriten var ett av Satans verk och att den var en styggelse som för alltid måste överges om de ville nå framgång. Det berättas (16) att muslimerna, efter att ha hört versen i Koranen som slutligt förbjuder drickandet av alkoholhaltiga drycker (5:90-91), hällde ut all alkohol de hade på Medinas gator och totalt övergav seden att dricka alkohol. Om alkohol måste förbjudas i ett icke-muslimskt land, är det därför inte nog att från regeringens sida genomdriva lagen. Invånarna måste samtidigt utbildas moraliskt, andligt, vetenskapligt och socialt. De första muslimerna var medvetna om att de alkoholhaltiga dryckerna utgjorde en affärsverksamhet i deras ekonomiska värld, men de höll mer fast vid sina moraliska läror än vid denna slags affärsverksamhet.

Den ekonomiska aspekten beträffande användningen av alkoholhaltiga drycker, kan illustreras med följande sammanfattning av en studie utförd av Hollis och Krusich år 1971 (21). I sin studie har de avhandlat områden som t ex förhållandet mellan alkohol och kriminalitet, alkohol och motorfordonsolyckor, alkohol och olyckor i hemmet, i arbetet och på fritidsanläggningar, alkohol och sjukdomar, alkohol och skilsmässor, alkohol och arbetslöshet och alkohol och föroreningar.

De konstaterade: ”… för varje dollar som staten Tennessee får in i skatt för alkoholkonsumtion i Memphis Shelby County, kostar det staten 2:28 dollar; för varje dollar Shelby County fick in i skatt för alkoholkonsumtion, kostade det ”countyt” 11:08 dollar; för varje dollar staden Memphis fick in i samma skatt, kostade det staden 4;39 dollar.” Beträffande användningen av alkoholhaltiga drycker vid kall väderlek för att värma kroppen, gör Profeten Muhammads (frid över honom) uttalande klart att konsumtion av alkohol är förbjuden även för de människor som lever i kalla klimat. Om de behöver värma sig kan de använda annan föda eller dryck som inte berusar, t ex honung. Islam har starkt uppmuntrat användningen av honung för olika ändamål (20) och människorna kan till gottgöra sig den färdiga energin och de lättillgängliga kalorierna såväl som näringsämnena från honung, utan de sidoeffekter man normalt får från alkohol. Om någon redan har någon alkoholhaltig dryck i hemmet, vad ska han göra med den? Det rekommenderas att personen i fråga skall göra sig av med den eller, om han så önskar, förvandla den till vinäger.

Det bör nämnas här att omvandlingen av alkohol till vinäger inte är förbjuden i Islam. Vissa muslimer (16) som anser att man bör göra sig av med alkoholhaltiga drycker har antagit de tidiga muslimernas attityd. De hällde ju ut alkoholen på Medinas gator. De anser att alkohol är en styggelse och en del av Satans verk och att den helt bör undvikas. Andra muslimer (16) anser att man bör omvandla alkoholen till vinäger för att undvika onödigt slöseri. Det full-ständiga svaret måste ges av de styrande, som vet vad som är bäst för just deras land.

Det har tidigare nämnts att alla typer och former av alkohol är förbjudna för muslimerna, oberoende av hur de har tillverkats och oberoende av etylkoncentrationen. I kapitel 12 i ”Bridges’ food and Beverage Analyses”, Har Marjorie R Mattice (22) sammanställt en lista över sammansättningen av och näringsvärdet i alkoholhaltiga drycker, som man kan hänvisa till. Listan innefattar maltdrycker, viner, destillat och övriga drycker. Många läkemedel i USA innehåller en ansenlig mängd alkohol. Den förmodas bidraga till att bota vissa sjukdomar eller används som bindemedel i vissa medicinska substanser.

Islam har även i detta fall varit mycket exakt. Det berättas (16) att en man vid namn Tariq ibn Suwaid frågade profeten Muhammad (frid över honom) om användandet av alkohol som medicin och profeten sade honom att alkohol inte var en medicin utan en sjukdom. Detta betyder att muslimerna inte skall använda sig av mediciner som innehåller alkohol om det inte är absolut nödvändigt. Undantaget begränsas enbart till extrema nödfall.

Det är därför viktigt att läkemedelsföretagen tar hänsyn till behoven hos de tre miljoner muslimer som bor i 20 Nordamerika och även till muslimerna i andra länder, då de producerar läkemedel på export.

Ett annat problem som drabbar muslimer i Nordamerika är att en ansenlig mängd livsmedel på marknaden innehåller alkohol i större eller mindre utsträckning. Eftersom alkoholen finns i dessa varor, kan muslimerna inte förtära dem. Nästan utan undantag består menyerna på flyg, speciellt internationellt flyg, av mat (och efterrätter) som innehåller alkohol. En som inte är grundligt insatt i de olika dryckernas namn och smak kan av misstag få i sig någon av dessa maträtter och alltså omedvetet bryta mot en grundläggande princip i sin religiösa tro.

Ett annat problem är användningen av munvatten. Eftersom det stora flertalet innehåller alkohol, bör muslimerna avstå från att använda det, även om man inte sväljer det och tvättar munnen efter användning.

Användningen av alkohol som antiseptiska och i cologner och parfymer har diskuterats av många muslimska forskare. Vissa av dem förbjuder dess användning i parfymer och cologner, men tillåter att den används som antiseptiska. Deras resonemang går ut på att alkohol anses vara Rijss, (Ett arabiskt ord för något som är smutsigt, snuskigt och ansett som en styggelse.) eller en styggelse, och därför inte bör användas i någon form, om inte återstoden tvättas bort. Dofter som har olja som basis utan någon alkohol, rekommenderas som alternativ. Andra muslimska forskare tillåter användning av alkohol både i parfymer och cologner och i antiseptiska medel.

Deras resonemang är att alkoholen används som en utvärtes lösning och inte som en dryck. Bruket eller missbruket av droger som marijuana, hasch, LSD och liknande, är också förbjudet, eftersom Islam tar hänsyn till deras effekt på hälsan snarare än till deras kommersiella värde. Som nämnts i en tidigare skrift, tillåter inte islamisk lagstiftning att en muslim äter eller dricker förbjudna livsmedel under några omständigheter, förutom när det sker omedvetet, under tvång eller i ett absolut nödfall.


REFERENSER

 1. Sakr, M.H., Dietary Regulations and Food Habits of Muslims,J.Amer. Dietetic Assoc., 58, 123-126, (1971).
 2. Khan, M.A., Jensen, K., and Krougt, H.J., Alcohol-induced hangover. A double blind comparison of pyritinol and placebo in preventing hangover symptoms. Q.J. Stud Alcohol, 34: 1195-1201, 1973.
 3. Kline, J.A., Rozynko, V.V., and Flint, G., Personality Characteristics of male native American Alcohol patients, Jnt. J. Addict, 8: 729-732. 1973.
 4. Lieber, G.S., Hepatic and metabolic effects of Alcohol (1966 to 1973), Gastroenterology, 65: 821-846, 1973.
 5. Mello, N. D., A Review of Methods to Induce Alcohol Addiction in Animals, Pharmacol Biochem Behav., 1: 89-101, 1974.
 6. Zambrano, S. S., Mazzotta, J. F., and Sherman, D.s Cardiac dysfunction in unselected chronic alcoholic patients: noninvasive screening by systolic time iner vals, Am Herat J, 87: 318-320, 1974.
 7. Nash, Harvey, Alocohol and Caffeine, Thomas Publishing Co., Phila., IL, 1962
 8. Chambers, F. T., Jr., Alcoholism, Thomas Publishing Co., Springfield, IL,1968.
 9. Hewitt, D. W., Alcoholism, Lea and Febiger Publishing Co., Phila., 1957.
 10. Jellinek, E. M., The Disease Concept of Alcoholism, College and University Press, New Haven, Conn., 1960.
 11. Kissin, B., The Biology of Alcoholism, Plemun Press, New York, N. Y., 1971.
 12. New York Academy of Sciences, Alcohol and Food in Health and Diseases, Academy of Sciences, N.Y., 1966.
 13. Williams, R. J., Alcoholism: the nutritional appro ach, University of Texas Press, Austin, 1959.
 14. Karpman, B., The Hangover, Thomas Publishing Cc. Springfield, IL, 1957.
 15. Krause, M. and Hunscher, M., Geographic and Cultural Dietary Variations in Food, Nutrition and DietTherapy, Ch, 13, Elfth ed., Saunders Co., Phila., 1972.
 16. Sabiq, S., Fiqhus-Sunnah, (Arabic), 9: 28-86, Al-Bayan publishing House, Kuwait, 1968.
 17. Aziz, F., Alcoholism, Bulletin Islamic Med. Assoc 5(2): 12, 1974.
 18. Roueche, Berton, Alcohol: Its History (folklore) Effect on Human Body, Groves Press, Inc, N. Y., 1962.
 19. Encyclopedia Britanica Ins., Encyclopedia Britanica, William Benton Publisher, Chicago, 1966.
 20. Ali, A.Y., The Holy Qur’an: text, translation and co mentary, Chapter 16, ”The Bee”, Verse 68-69, Al Arabiyah Publishing House, Beirut, Lebanon, 1968.
 21. Bailey, B. L., Alcohol and Your Health, Charles Publishing Co., Los Angeles, 1973.
 22. Mattice, M. R., Bridges’ Food and Beverage Analysis, Third Edition, pp 365- 374, Lea and Febiger, Phila., PA. (undated).
 23. Kastrap, E. K., Facts and Comparisons, Facts and Comparisons, Inc., St. Louis, MO., 1972.
Lund 2021 09 13

[#SMSBilal] – [#islamSE] – [#bilalSE] – [#90sekunder]

Print Friendly, PDF & Email
Kategorier: SAMHÄLLET