Sh. Muhammad ibn Abd al-Wahhâb
I sammanställning av Bilal.se

***

Al-’Usûl al-thalâthah är en bok som går igenom tre grunder eller huvudpunkter som alla muslimer bör lära sig. I inledningen till boken al-Usûl al-Thalâthah slås det fast:

Du skall veta, må Allâh vara dig nådig, att vi är förpliktigade att lära oss fyra frågor:

Den första: Kunskap, och det är kännedom om Allâh, kännedom om Hans profet och kännedom om den Islamiska religionen med dess bevis.

Den andra: Att man handlar enligt den.

Den tredje: Att man kallar till den.

Den fjärde: Att man har tålamod med de svårigheter man då kommer att möta. [1] [Abd al-Wahhâb, 2002:1]

Dessa fyra punkter anses representera hela religionen islam och är något man bör lägga extra uppmärksamhet vid. Den första punkten förklarar man, avser kunskap och medvetande om Gud, med hjärtat, på ett sådant sätt att bäraren av denna kunskap kan acceptera och underkasta sig vad Gud bestämt, att döma i enlighet med den föreskrivna lagen, sharîca, som profeten Muhammed – må Guds frid och välsignelser vara över honom – kom med. Och kunskap om Guds profet – må Guds frid och välsignelser vara över honom – på ett sådant sätt att man kan acceptera och efterleva det som han kom med; att följa de bud han gav och att undvika det som han förbjöd. [2] [al-Uthaymîn 1997:38]

Men om man följer detta och kallar andra till att följa samma väg, då kommer man också, som ett resultat av detta att stöta på motstånd, något som man måste vara beredd på. De tre punkter som boken kretsar kring är också de tre saker som man enligt profettraditionen kommer att bli tillfrågad om i graven, d.v.s. vem som är ens Gud, ens profet och religion.

Av denna anledning går Abd al-Wahhâb igenom i tur och ordning tron på Gud, och den korrekta uppfattningen om honom och medlen till att lära känna Honom. Genom Guds tecken och skapelser skall man känna igen Gud, menar han och återger koranverserna Fussilat 41:37 och al-Arâf 7:54 vilka nämner en rad olika sådana tecken. Dessa verser är också valda med omsorg för att passa in i manandet till dyrkan av Gud utan att sätta någon eller någonting vid Hans sida.

Källor:
’Abd al-Wahhâb, Shaykh ul-islâm al-imâm Muhammad bin, De Tre Grunderna, [maktabah darulhadith], Buraidah 2002
al-Uthaymîn, Muhammad bin Sâlih, Sharr Thalâthat ul-usûl – an explanation of the three fundamental principles of islam, al-Hidaaya publ. 1997

Lund 2021 08 23

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Abd al-Wahhâb, 2002:1]
2 [al-Uthaymîn 1997:38]