Ahmad Ibn Hanbal (780 – 855)
I sammanställning av Bilal.se

AbuAbdullâh Ahmad ibn Hanbal ash-Shabâni föddes i Bagdad 780, där han växte upp som föräldralös. Han har beskrivits bl a som ”Bagdads imam” och som ”Islams sanne shaykh, muslimernas ledare i sin tid, mästare av profettraditioner (ahâdîth) och religionens sigill” [EoI sid. 272; Imâm adh-Dhahabi, cit. i Ahmad]

Hans studier och kunnande

I Bagdad studerade han lexikografi, jurisprudens (fiqh) och profettraditioner (ahadîth), men gav sig ut på resor för att söka mer kunskap, i huvudsak hadîth. Under 16 år reste han i Kufa, Basra, till Mecka och Medina, Yemen, Damaskus, Marocko, Algeriet, Persien och Khurasan. Under sina resor samlade han in och memorerade hundratusen ahadîth.

Väl tillbaks i Baghdad kom han att studera jurisprudens och dess grunder (usûl ul-fiqh) för imam Shâficî. Denne lär ha sagt om sin elev, då han lämnade Bagdad för att åka till Egypten: ”Då jag lämnade Baghdad så lämnade jag inte någon där mer Gudfruktig, kunnig inom den heliga Lagen, avhållsam, hängiven eller kunnig är ibn Hanbal.”

Av respekt för honom gav ibn Hanbal heller aldrig några religiösa dekret (fatâwa) då imam Shâficî befann sig i Irak.

Hans kamp för ortodoxi

Ahmad vann ryktbarhet under abbasid-kaliferna al-Macmûn och al-Muctasim. Dessa hade anammat den mutazilitiska doktrinen om att Koranen var skapad och avkrävde av teologerna att de också offentligt skulle anamma denna doktrin.

Ahmad vägrade ihärdigt att acceptera denna doktrin som gick emot den ortodoxa uppfattningen om att Koranen är Guds oskapade ord. Han utsattes för påtryckningar, fördes till kalifen i inkvisitionsliknande domstolar och fängslades.

Återgivningen av diskussionerna mellan imamen och al-Mu,tasim angående Koranens natur visar på en viss finurlighet hos imamen. Bland annat återges en diskussion på följande sätt: Imamen har först till kalifen från sin fängelsecell och kalifen frågar imamen om hur natten i cellen har varit. Imamens svar blir följande:

”I godhet, all lov tillkommer Allah, förutom min vistelse i denna cell, Åh ameerul-Mu’mineen [de troendes ledare], jag såg något enormt”
Han sade till honom: ”Berätta vad såg du?”
Imam Ahmad svarade: ”Jag vaknade mitt på natten, utförde tvagning för bönen och bad två bönecyklar [Rak’ah]. därefter stod jag upp, utförde at-Takbeer och reciterade: ”Alhamdu lillaah [Öppningens kapitel] …” sen tänkte jag läsa: ”Qul Huwwa allaahu – Ahad [Kapitel 112]” men jag kunde inte. Jag försökte och försökte, sen tänkte läsa något annat från Koranen men jag kunde helt enkelt inte, vid det ögonblicket hamnade mina ögon på ena hörnet av fängelset och såg Koranen liga på golvet, den var död, så jag tvagade den, höljd den och sedan bad över den och begravde den.”
al- Mu‘tasim sade, ”O Ahmad olycklig vara du, kan Koranen dö !?
Imam Ahmad svarade: ”Ja det är vad du säger – att den skapad, och allt som skapad kommer att dö”
al-Mu’tasim sade då: ”Ahmad har försvagat oss, Ahmad har försvagat oss.” [1] [Hanbal 1997: 93]

På Engelska

Imaam Ahmad said, ”In goodness, and all praises are due to Allaah, except that in my cell, O Ameerul-Mu’mineen, I saw something amazing.” He said to him, ’And what did you see?’ So he replied, ”I arose in the middle of the night, performed ablution for the prayer and prayed two rak’ahs. /…/ then I stood (again), made the takbeer and recited: ’Alhamdulillaah …’ and then I desired to read: ”Qul Huwwallaahu-Ahad,’ and I was not able. I tried hard to read something else from the Qur’aan and I was not able. Then I streched my eyes to the corner of the prison and (behold) I saw the Qur’aan laid out (on the floor), dead. So I washed it and shrouded it, then prayed over it and buried it.

So al-Mu,tazim said, ’Woe be to you, O Ahmad, and does the Qur’aan die!?’ So Ahmad said to him, ”Well that is what you say – that it is created. And everything that is created dies.” Al-Mutasim said, ’Ahmad has subdued us, Ahmad has subdued us.’ [Hanbal 1997:93]

Han blev slutligen brutalt slagen och fängslad, men höll trots sina umbäranden fast vid sin ortodoxa uppfattning om Koranen. Han fick så småningom återvända hem, men förhöll sig relativt tillbakadragen, ibland t o m gömd för att undkomma fiender, och han återupptog inte sina lektioner förrän 847 då en ny kalif tillträdde, al-Mutawakkil, som återinförde casharismen.

Hans arbeten

Bland imamens arbeten återfinns främst hans stora hadîth-encyklopedi, al-Musnad vilken innehöll mer än trettiotusen profettraditioner. Verket slutfördes av hans son cAbd Allâh och traditionerna ordnades inte efter innehåll utan efter det första namnet i berättarkedjan.

ndra viktiga texter är Radd calâ al-Djahimiyyah wa al-Zanâdiqah och Kitâb us-Sunnah. Båda kretsar kring dogmatik. I Radd. diskuterar han och motbevisar Djahm b. Safwâns doktriner och i den senare diskuterar de doktrinella frågor som uppkommit i Radd och slår fast sin egen ståndpunkt i dessa.

Hans doktrin

Imamen baserade sin doktrin på Koranen och på de samlade profettraditionerna (sunnah). Koranen förstods bokstavligt utan någon allegorisk exeges. Sunnah är en vägledning till Koranen menade han, och i sunnah finns det varken analogi (qiyâs) eller liknelser (amthâl). Inte heller kan detta förstås av intellekt eller begär (hawâ) utan består snarare av att man följer det samtidigt som man överger alla begär. [2] [Hanbal 1997:12]

Utöver dessa lades ännu en källa till, nämligen följeslagarnas (sahâba) utlåtanden. Dessa menade han förstod, kände till och omsatte i praktiken Koranen och sunnah mycket bättre än senare generationer. Till detta hade han som stöd bl a profetens efterlämnade påbud till muslimerna att tillsammans med hans sunnah även följa de rätt vägledda kaliferna som skulle komma efter honom och att de skulle undvika innovationer i religionen (bidcah). Detta var enligt imamen de mest grundläggande principerna för sunnah [3][Termen sunnah refererar i det här fallet inte till profettraditionen i sig utan snarare till den islamiska dogmatiken (’aqîdah) och metodologin (manhâj) vilket verkar ha varit de tidiga … läs resterande

Han ansåg också att en del av principerna för sunnah var att man övergav begär (hawâ), kontroverser, gräl och argumentationer om religionen, man bör inte ens lära sig hur man argumenterar i sådana frågor. [Hanbal 1997:16]

Källor:
Ibn Hanbal, Ahmad, Foundations of the sunnah, al-maktab as-salafiyyah, 1997
Laoust. H. Ahmad b. Hanbal - (Ed) H. A. R.Gibb, J. H. Kramers m fl. Encyclopedia of Islam (New Edition) vol I, E J Brill, Leiden 1960
Lund 2021 06 29
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Hanbal 1997: 93]
2 [Hanbal 1997:12]
3 [Termen sunnah refererar i det här fallet inte till profettraditionen i sig utan snarare till den islamiska dogmatiken (’aqîdah) och metodologin (manhâj) vilket verkar ha varit de tidiga muslimernas sätt att utöver den vanliga betydelsen använda ordet. Se F A Zumarlîs fotnoter till Hanbal 1997:7-8]
Kategorier: Biografier