Två villkor för att en handling skall vara accepterad

Utdrag ur Ibn Radjab al-Hanbalis Djâmi’ al-’ulûm wa al-hikâm i sammanställning och översättning från engelskan av Bilal.se.


1 – Att handlingen till dess yttre form är i enlighet med Sunnah, vilket ’Â’ishas tradition antyder, när hon återgav profetens ord:

Den som inför något nytt (dvs en bid’a eller innovation) i vår angelägenhet får det avvisat.
[Bukhârî och Muslim]

2- Att man genom sin handling till det inre söker Allâhs ansikte så som antyds i ’Umars hadîth.

Sannerligen är handlingarnas [värde beroende av] intentionen… [1] [al-Bukhari och Muslim]

Al-Fudayl sade, ”Om en handling är med en uppriktig avsikt men inte är korrekt, då är den avvisad. Och om den är korrekt men inte uppriktig, ja då är den avvisad.” och al-Fudayl förklarade sina ord: ”Uppriktighet är när det är för Allâhs skull. Korrekthet är när det görs i enlighet med sunnah.” Något som bevisar al-Fudayls påstående är Allâhs ord:

Var och en som med hopp ser fram mot mötet med Allâh skall leva ett gott och rättskaffens liv och inte göra någon delaktig i den dyrkan som han ägnar sin Herre!
[2] [Koranen, Kapitel 18 al-Kahf [Grottan] vers:110]

Källor:
Al-Hanbali, ibn Radjab, The Compendium of Knowledge and Wisdom [Djâmi’ al-’ulûm wa Al-hikâm], Turath publishing, London 2007.
Information om denna utgåva av boken finner ni på Turath publishing. 
Där finns också ett 22 sidor långt utdrag ur verket
Den kan köpas i Europa via Azhar academy.
Lund 2021 08 22
Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [al-Bukhari och Muslim]
2 [Koranen, Kapitel 18 al-Kahf [Grottan] vers:110]
Kategorier: Tron (Iman)