En översättning av Shaykh bin Bâzs bok
[The authentic creed]

 BILALs.SEs kommentar:
Texten är en översättning från engelska till svenska av Shaykh bin Bâz text ”The authentic creed”, translitterationen är i princip så som den görs i ursprungstexten och skiljer sig därför en del från normen på www.bilal.se, koranverserna är i enlighet med Mohammed Knut Bernströms översättning, men har modifierats där det behövts.

Innehåll:
– Tron på Allâh
– Tron på Änglarna
– Tron på Skrifterna
– Tron på Budbärarna
– Tron på Den yttersta dagen

Tron på Allâh

Tron på Allâh innebär att Allâh är den sanna Guden som Ensam förtjänar att bli dyrkad, som Han är Skaparen och upprätthållaren över alla människor. Det innebär även att Han är fullt medveten om deras hemliga och öppna tal gärningar, samt att Han är förmögen att belöna de rättfärdiga och bestraffa de olydiga. Faktum är att Allâh skapade människosläktet och Jinn [1] [Ett osynligt väsen, ibland kallas Demoner]  för den enda anledningen att de skall dyrka Honom Ensam, som Han säger i Koranen:

Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall dyrka Mig. Jag vill inte ha någon försörjning och ingen föda av dem. Det är Gud som drar försorg [om skapelsen], Han, den Starke som är ett osvikligt stöd.” [2] [Koranen Surah 51 adh-Dhâriyât (De som virvlar upp) vers 56-58]

Och Han har sagt:

Människor! Tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er – kanske skall er Gudsfruktan fördjupas – Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför inte medgudar vid Guds sida, då ni vet [att Gud är utan like]. [3] [Koranen Surah 2 al-Baqarah (Kon) vers 21-22]

Han sade även:

Allâh sände Budbäraren och skickade ned Böckerna för att klargöra denna Sanning, kalla till den och varna för allt som motsäger sig den. Koranen säger:

Han sade även:

Till varje samfund har vi låtit ett sändebud komma [för att förkunna]: ”Dyrka Gud och håll er borta från det onda!” [4] [Koranen Surah 16 an-Nahl (Biet) vers 36]

Han sade även:

Vi har aldrig sänt en profet före dig utan att uppenbara för honom: ”Det finns ingen annan Gud än Jag – tillbe Mig!” [5] [Koranen Surah 21 al-Anbiyâ’ (Profeterna) vers 25]

Han sade även:

Alif lâm râ [detta är] en skrift, vars budskap avfattats på ett fast och klart språk och förtydligats på punkt efter punkt av en allvis [Herre], väl underrättad om allt; [den lär er] att inte dyrka någon utom Gud. [Säg Muhammed: ”Jag är [sänd] av Honom för att varna er och överbringa ett glatt budskap om hopp.” [6] [Koranen Surah 11 Hûd vers 1-2]

Innebörden av ordet ”dyrkan” som nämnts i de ovan uppräknade verserna, är att rikta att sina gärningar endast mot Allâh. Detta inkluderar – bland annat – åkallan, fruktan och hopp, böner, fasta, att göra offer och avlägga löften. Detta bör göras i total underkastelse inför Hans vilja, under fruktan för Hans straff, och hopp om Hans Nåd samtidigt som man visar kärlek för Honom. Många verser i Koranen klargör detta islamiska fundament.

Allah säger i Koranen:

Vi har uppenbarat skriften med sanningen för dig. Dyrka därför Gud med ren och uppriktig tro! Den rena, uppriktiga gudsdyrkan är ju förbehållen Gud ensam! [7] [Koranen Surah 39 az-Zumar (Skarona) vers 2-3]

Han sade även:

Er Herre har befallt att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. [8] [Koranen Surah 17 al-Isrâ’ (Den nattliga resan) 17:23]

Han sade även:

Åkalla därför Gud med ren och uppriktig tro, även om det ses med motvilja hos dem som förnekar sanningen! [9] [Koranen Surah 40 Ghâfir (Han som förlåter) vers 14]

al-Bukhari och Muslem har även rapporterats ifrån Mu’adh – må Allah vara nöjd med honom – som berättat att Profeten – frid vare över honom hade sagt: ”Allâhs rättigheter över Sina slavar är att de bör dyrka Honom Ensam och inte sätta något vid sidan av Honom i dyrkan.”

Tron på Allâh nödvändiggör även tron på alla uppenbara skyldigheter, som inkluderar Islâms fem pelare, nämligen bekännelsen av att ingen är värdig att dyrka förutom Allâh och att Muhammad är Hans Budbärare, att utföra bönen och betala Zakah allmosa, fasta under månaden Ramadan och utföra pilgrimsfärden till Ka’bah i Mekkah, om man har råd med det.

Den viktigaste utav dessa pelare är trosbekännelsen, att ingen har rätt att dyrkas förutom Allâh. Denna bekännelse  kräver att man uppbringar uppriktig hängivelse inför Allâh Ensam. Vad som än dyrkas vid sidan av Allâh är endast fåfäng falskhet, så som Allah säger i Koranen:

Ja, Gud är Sanningen och allt det som människor anropar i Hans ställe är sken och lögn. [10] [Koranen Surah 22 al-Hadj (Vallfärden) vers 62]

Vi har tidigare nämnt att Allâh skapade Jinn och människan för att dyrka Honom Ensam och att Han sänt Sina Budbärare och skickat ned Sina Böcker för att klargöra dessa grundläggande [fakta] för dem. Många muslimer har idag försummat detta fundamentala och har därför fallit i ignorans, och har – medvetet eller omedvetet – dyrkat andra vid sidan av Allâh, och därmed gjort ett övertramp mot denna rätt till dyrkan, som är Hans företrädesrätt.

Denna tro nödvändiggör än tron på att Allâh är Formare och Skaparen utav skapelsen och att Han Ensam förfogar över deras göromål med sin fullständiga vilja och absoluta kunskap. Han är även härskare över den nuvarande världen och den Nästkommande och Han är världarnas Herre. Det finns ingen skapare eller herre utöver Honom. Han sände Budbärarna och Han skickade ned Böckerna för att kalla dem till det som kommer att göra dem nytta i denna världen och i det Nästkommande, så som Allah säger i Koranen:

Gud är alltings skapare; Han styr och övervakar allt. [11] [Koranen Surah 39 az-Zumar (Skarorna) vers 39:62]

Han sade även:

Er Herre är förvisso Gud som skapade himlarna och jorden under sex dagar och som tronar i Sin allmakts härlighet [över skapelsen]. Han låter natten svepa dagen [i sitt mörker] den ena följer den andra i snabb följd. Sol, måne och stjärnor lyder Hans bud. Skapelsen är Hans och han befaller över allt. Välsignad vare Gud, världarnas Herre! [12] [Koranen Surah 7 al-A‘râf (Urskillning) vers 54]

Tron på Allâh nödvändiggör även tron på Hans Vackra Sköna Namn och upphöjda Attribut som tydligt uppgivits i Koranen och som autentiskt återberättat av Hans betrodde Profet [Muhammad] frid vare över honom. Vi bör tro på alla Hans Attribut utan att ändra dem, helt ignorera dem, ändra deras mening eller påstå att dem liknar mänskliga attribut. Istället bör vi tro på alla dessa Attribut och beskriva Allâh på ett sätt som passar Hans Majestät och storhet, för inga utav Hans skapelser liknar Honom på något sätt, så som Allah säger i Koranen

Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt. [13] [Koranen, ash-Shûrâ 42:11]

Han sade även:

 Och gör inte Gud till föremål för jämförelser! Gud vet (allt), men ni har ingen [verklig] kunskap. [14] [Koranen Surah 16 an-Nahl (Biet) vers 74]

Detta är trosprinciperna hos ahlus-Sunnah wal Jamâ’ah, Profetens följeslagares – frid vare över honom – och de som följde i deras fotspår. Imâm abu al-Hassan al-Ash’ari har nämnt sin tros principer i hans bok ‘al-Maqâlât ‘an Ashâbil-Hadithi wa Ahlis-Sunnah, andra ledande islamiskt lärda har nämnt sina tros principer i sina arbeten.

Imâm al-Awza – må Allah vara nådig med honom – har sagt: ”az-Zuhri och Makhul tillfrågades om verserna som talar om Allâhs Attribut och de svarade: ‘Läs genom dem som de är. [Utan att ifrågasätta] [Detta betyder att vi inte skall tolka dem] ‘”

al-Walid bin Muslem har sagt: ”Mâlikal-Awzâ’ial-Laith bin Sa’d och Sufyân ath-Thawri må Allâh vara nöjd med dem tillfrågades om berättelserna om Allâhs Attribut, och de sa alla att [vi] skall tro på dem utan att tolka deras mening.”

al-Awzâ’i har sagt: ”Vi brukade i närvaro av at-Tâbi’un, efterföljarna av Profetens följeslagare, säga att Allâh är över Hans Tron, och vi trodde på alla Profetens traditioner beträffande Allâhs Attribut.”

När Rabi’ah bin Abi ‘Abd ar-‘RahmânImâm Mâleks lärare [Sheekh] må Allah var nådig med de både tillfrågades om versen: ”Gud … som tronar i Sin allmakts härlighet (thumma stawâ ‘alâ al-‘arshi) [15][ Bernström verkar här ha valt en översättning som undviker de eventuella teologiska svårigheter som kommer ur översättandet av denna vers. En annan översättning är t ex den engelska, ”He … läs resterande[16] [Koranen Surah 7 al-A‘râf vers 54] . Han svarade:

”Allâhs stigande [al-istawâ] över Tronen är inget okänt, [skall inte förnekas], att föreställa sig på vilket sätt detta har gjorts är något som vårt intellekt klarar av, och Budskapet är ifrån Allâh, och Profeten har till uppgift att förkunna och förmedlade detta Budskap och vi ska tror på det som det är.”

Då Imâm Mâlek själv tillfrågades om sättet som Allâh reste sig över Tronen, svarade han: ”Allâhs handling i att resa sig över Tronen är känd, sättet som detta gjordes på är inte känt, tron på denna fråga är obligatorisk, och att fråga om detta är en innovation i religionen, [bid‘ah].”  Därefter tilltalar han frågeställaren och säger: ”Du är en ond person” Sedan bad han folket runt omkring honom att skicka ut frågeställaren.

Samma innebörd återberättades ifrån de troendes moder Umm Salamah må Allah vara nöjd med henne som var Profetens fru frid vare över honom.

Imâm Abu ‘Abd ar-Rahman ‘Abdullâh bin al-Mubârak må Allah vara nådig med honom har sagt: ”Vi vet att vår Herre, Glorifierad är Han, är över Hans Tron och över Hans himlar, i distinktion från Hans skapelse.”

De religiöst lärda har skrivit så mycket om detta ämne att det är omöjligt att citera dem alla i denna uppsats. Den som är intresserad av att lära sig mer om detta ämne kan gå till arbeten skrivna av de lärda inom as-Sunnah i denna fråga. Dessa inkluderar, bland annat, ‘Abdullâh bin al-Imâm Ahmad’s bok ’as-Sunnah’, Muhammad bin Khuzaimah’s bok ’at-Tawhid’ och Abul Qâsim at-Tabari’s bok ’as-Sunnah’, även boken ’as-Sunnah’ för Abi Baker bin Asem.

Det är även rekommenderat att läsa Imâm Ibn Taimiyahs svar till folket från Hamât (Syrien) där han skissade upp Ahlus-Sunnahs tro. Han inkluderar i detta svar uttalanden ifrån Ahlus-Sunnah tillsammans med de logiska och textuella bevisen från Koranen och Sunnah som stödjer deras position och som exponerar deras motståndares åsikter. I denna uppsats berör han även ämnet känt som ar-Risalatu at-Tadmiriyyah, där han också citerar Ahlus-Sunnahs tro tillsammans med logiska och textuella bevis från Koranen och Sunnah, som inte lämnar något utrymme för argument för den som objektivt söker Sanningen.

Den som antar en annan position än Ahlus-Sunnahs vad gäller frågan om Allâhs Namn och Attribut kommer sannerligen att gå emot en massiv mängd logiska och textuella bevis från Koranen och Sunnahn.

Ahlus-Sunnah har bekräftat alla Namn och Attribut som Allâh har bekräftat för sig själv, antingen i Koranen eller genom autentiska traditioner från Profeten frid vare över honom, utan att ändra dem eller deras mening, ignorera dem eller likna dem vid de i Hans skapelser. De har tagit hänsyn till alla tänkbara bevis och har därmed undvikit uppenbara motsägelser. Det är Allâhs Plan att göra argumentet hos dessa objektiva och uppriktiga sökare av sanningen ensamt rådande:

Nej Vi slungar sanningen mot lögnen så att alla falska [påståenden eftertryckligt] vederläggs, och så tynar [lögnen] bort och dör. [17] [Koranen Surah 21 al-Anbiyâ’ vers 18]

Han sade även:

Och vilka exempel [de än lägger fram och vilka frågor] de än ställer till dig, kommer Vi att ge dig sanningen och den bästa förklaringen. [18] [Koranen Surah 25 al-Furqân vers 33]

Som en kommentar till versen: ”Gud … som tronar i Sin allmakts härlighet (thumma stawâ ‘alâ al-‘arshi)[19] [Koranen Surah 7 al-A‘râf vers_54] . Har den omtalade uttolkaren [Mufassir] av Koranen, , Al-Hafiz Ibn Kathir sagt:

”Folk har i denna fråga antagit allt för många olika åsikter, som det inte är möjligt att återge här. Men, vi antar i denna fråga positionen hos as-Salaf us-Salih (de rättfärdiga föregångarna) – dåtida och nutida –  som Mâlek, Al-Awzâ’i, ath-Thawri, Al-Laith bin Sa’d, Ash-Shâfi’i, Imam Ahmad och Ishâq bin Râhqaih. De trodde alla på Allâhs Attribut utan att ändra deras mening, helt ignorera dem eller likna dem vid de hos Hans skapelser.”

Och vilken bild om Allâh som än kommer till oss bör avvisas, för ”…att ingenting är som Han – Han som ser allt, hör allt.” [20] [Koranen Surah ash-Shûrâ vers 11] .

Nu’aim al-Khuzâ’i, Imâm al-Bukhâris [Sheekh] lärare har sagt:

”Vem som än liknar Allâh vid Hans skapelser [kaffar = har förnekat] är en icke troende, och vem som än förnekar Attributen som Allâh tillskrivit sig själv [kaffar = har förnekat] är en icke troende. Det är omöjligt att likna Allâh vid någon utav Hans Skapelser. Vägledda är de som bekräftar Allâhs Attribut på ett sätt som passar Hans Majestät, omnämnda tydliga koraniska verser och autentiska profettraditioner och som avvisar all tillkortakommanden när det gäller Allâhs Attribut.”

Tron på Änglarna
En muslim bör tro på alla Allâhs änglar, som Han skapat för att dyrka Honom och som Han beskriver som ”Hans tjänare som Han visat stor heder”, i Koranen Surah al-Anbiyâ’ vers 28, de säger inget före Hans uttalandet, och utför det Han befaller de.

Han vet allt vad de kan veta och allt som är dolt för dem, och de kan inte tala till förmån för någon annan än den som Han är nöjd med. Och de bävar inför Hans majestät. [21] [Koranen Surah al-Anbiyâ’ vers 28]

Änglarna faller i olika kategorier och de har tilldelats olika plikter. Dessa är, bland annat, de som bär Allâhs Tron (se Koranen kapitel 40:7), de som vaktar Paradiset och Helvetet och de som nedtecknar tjänarnas gärningar – för att endast nämna ett fåtal.

En muslim bör tro på dem som Allâh har namngivit; JibrilMikâ’ilMâlik Väktaren av Elden och Isrâfil, som är ansvarig för att blåsa i Basunen [inför domedagen].

‘Aishah må Allah vara nöjd med henne har rapporterat att Profeten frid vare över honom hade sagt:

”Änglarna har skapats av ljus, medan Jinnerna har skapats av en röklös flamma av eld och Adam skapades från det som har beskrivits för dig” [22] [Muslim]

Tron på Skrifterna
En muslim bör tro på att Allâh har sänt ned Böcker till Sina Profeter och Budbärare för att klargör Hans Rätt och att kalla till den, som Allah säger i Koranen:

Vi sände Våra profeter med klara bevis [om sanningen] och med dem sände Vi Skriften och den måttstock [varmed rätt kan skiljas från orätt] för att människorna skall handla rättvist. [23] [Koranen Surah 57 al-Hadîd vers 25]

Han även sade:

Människorna utgjorde en gång ett enda samfund, [men då splittring uppstod] sände Gud profeterna som förkunnare av ett glatt budskap om hopp och som en varnare, och med dem [sände Han] uppenbarelsen med sanningen för att avgöra de frågor som människorna blivit oense om. [24] [Koranen Surah 2 al-Baqarah vers 213]

En muslim bör även tro på de Uppenbarade Skrifter som Allâh nämnt vid namn; dessa är Torah, Evangeliet, Psalmerna och Koranen.

Koranen är den slutgiltiga och bästa av alla dessa Böcker. Den bekräftar de Skrifter som kommit före den och är ett vittne över dem, den vittnar om sanningen i dem och klargör den falskheten som finns i dem.

En muslim bör följa dess påbud, avstå från vad den förbjuder och referera till dess regler för att göra upp om sina skiljaktigheter. De bör även följa profetens – över honom vare frid – autentiska Sunnah, därför att Allâh har sänt Muhammad – över honom vare frid – till både djinn och människosläkte samt sänt ned Koranen för att döma mellan dem. Han har även gjort den till ett helande mot sjukdomar som hyckleri, okunskap och tvivel, en exposé över allting, och till en vägledning och en nåd för dem som tror.

Allah säger i Koranen:

Också detta är en välsignad Skrift som Vi har uppenbarat; följ den och frukta Gud – kanske skall ni få erfara Hans barmhärtighet. [25] [Koranen Suran 6 al-An‘âm vers 155]

Han säger också:

Vi har uppenbarat denna gudomliga Skrift för dig, steg för steg, med klargörande av allt, med vägledning och nåd och ett glatt budskap om hopp till dem som har underkastat sig Guds vilj [26] Alt. Om hopp för muslimerna – ar. yushrâ lilmuslimîn [Koranen Surah 16 an-Nahl vers 89]

Och säger också:

Säg: Människor! Jag är Guds sändebud, [utsänd] till er alla av Honom som äger herraväldet över himlarna och jorden! Det finns ingen gud utom Han – Han som skänker liv och skänker död. Tro därför på Gud och Hans sändebud, den olärde profeten, som tror på Gud och Hans ord, och följ honom så att ni får vägledning. [27] [Koranen Surah al-A‘râf vers 158]

Koranens verser med detta budskap är många.

Tron på Budbärarna
En muslim bör tro på alla Allâhs Budbärare utan att göra undantag. Individen måste tro att Allâh sänt Budbärare till människosläktet, från dem själva, som varnare, bärare av glada nyheter och som kallare till Sanningen. Vem som än följer dem kommer sannerligen att uppnå lycksalighet och lycka, och vem som än inte lyder dem är dömda och förnedrade. Den sista och bästa av dem är Muhammad frid vare över honom son till Abduallah. Allâh säger:

Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma [för att förkunna]: Dyrka Gud och håll er borta från det onda! [28] [Koranen Surah 16 an-Nahl vers 36]

Han sade även:

Sändebud som förde med sig ett glatt budskap om hopp och varnande ord, för att människorna efter att [ha hört] sändebuden inte skall kunna skylla på [okunnighet] inför Gud. Gud är allsmäktig, vis. [29] [Koranen Surah 4 an-Nisâ’ vers 165]

Han sade även:

Muhammed är inte fader till någon av era män. Han är Guds sändebud och profetlängdens sigill. Gud har kunskap om allt. [30] [Koranen Surah 33 al-Ahzâb vers 40]

En muslim bör även tro på de Profeter och Budbärare som Allâh, eller Hans Budbärare [med] autentiska [källor] har nämnt vid namn; som Nûh (Noah), Hud, Sâleh och Ibrâhîm (Abraham) – må Guds nåd vara över dem alla.

Tron på Den yttersta dagen
Tron på den Sista Dagen inkluderar tron på allt det som kommer att inträffa efter döden och om det som Allâh och Hans Budbärare frid vare över honom informerat oss om. Detta inkluderar prövningen i graven, straff eller lycka däri. Detta inkluderar även tron på allt som kommer att bevittnas på Domedagen, som Bron som leder över Helvetenselden, Vågen [Balansvågen], igenkännande, Belöning och Bestraffning, splittrandet av våra böcker [som våra handlingar nedskrivs i de], som den framgångsrike troende kommer att ges i den högra handen medan den olycklig kommer att ges den i den vänstra handen eller bakom ryggen.

Detta inkluderar även tron på Dammen som kommer att ges till Profeten Muhammad frid vare över honom, tron på Paradiset och Elden, tron på att de troende ser sin Herre och att Han talar till dem. En muslim bör tro på alla dessa fakta och andra som tydligt nämnts i Koranen och autentiskt rapporterats ha sagts av Profeten frid vare över honom.

Tron på det Gudomliga Ödet
Tron på al-Qadar (Gudomliga Ödet) innefattar fyra saker:

Ett: Tron på att Allâh vet vad som har varit och vad som kommer att vara; Han är medveten om allting som beträffar Hans tjänare, känner deras sörjning [Levebröd], deras livslängd på jorden, deras handlingar [gärningar] och allting som rör dem. Ingenting är dolt för Honom,

Han säger i Koranen:

HAR DU inte klart för dig att Gud känner allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär? När tre samlas till en hemlig överläggning är Han den fjärde, och om fem samlas är Han den sjätte; och vare sig de är färre eller flera är Han med dem, var de än befinner sig. Till sist, på Uppståndelsens dag, skall Han låta dem veta vad deras handlingar [var värda]. Gud har kännedom om allt. [31] [Koranen Surah 58 al-Mudjadalah (Hon som vädjar) vers 7]

Han säger även:

GUD ÄR Den som har skapat sju himlar och lika många jordar och genom dem alla strömmar [oupphörligt] Hans vilja. Detta för att ni skall veta att Gud har allt i Sin makt och att Gud omfattar allt med Sin kunskap. [32] [Koranen Surah 65 at-Talaq (Skilsmässa) vers 12]

Två: Tron på att Han håller allt som Han förordnat i en Klar Bevarad Bok [al-Lauh al-Mahfuz], där Han säger i Koranen:

Vi är väl medvetna om att jorden bryter ner och löser upp [människornas döda kroppar], och Vi har en bok [där allt står skrivet]. [33] [Koranen Surah 50 Qaf vers 4]

Han säger även:

Det är Vi som uppväcker de döda till nytt liv och som upptecknar allt vad de har gjort och spåren som de efterlämnar; ja, allt är infört i en öppen bok. [34] [Koranen Surah 36 Ya Sin vers 12]

Han säger vidare:

Visste du inte att Gud har kännedom om allt i himlen och på jorden? Allt detta är upptecknat och bevarat. Det kostar inte Gud någon möda.  [35] [Koranen Surah 22 al-Hadjdj (Vallfärden) vers 70]

Tre: Tron på att Hans vilja är absolut och kraftfull och att vad Han än förordnar kommer att ske, och vad Han än inte förordnar kommer aldrig att ske:

Han säger i Koranen:

SER DU inte att allt och alla i himlarna och på jorden faller ned i tillbedjan inför Gud: solen och månen och stjärnorna och bergen och träden och djuren och människor i stort antal? Men [genom förnekelse och trots] har många andra dragit på sig ett oundvikligt straff. Och den som Gud har förnedrat skall ingen hedra. Gud gör som Han vill.  [36] [Koranen Surah 22 al-Hadjdj (Vallfärden) vers 18]

Han säger vidare:

Om Han vill att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är. [37] [Koranen Surah 36 Ya Sin vers 82]

Han säger vidare:

Men ni kan bara vilja [det] i den mån Gud, världarnas Herre, vill [att ni följer denna väg]. [38] [Koranen Surah 81 at-Takwir (När solen lindas in) vers 29]

Fyra: Tron på att Han är den ENDA Skaparen utav allting, ingen annan skapare finns, och ingen annan herre utom Honom, som Han säger i Koranen:

GUD är alltings Skapare; Han styr och övervakar allt. [39] [Koranen Surah 39 az-Zumar (Skarorna) vers 62]

Han säger vidare:

Människor! Minns Guds välgärningar mot er! Finns det en annan skapare än Gud, som förser er [med det] i himlen och på jorden som ni behöver för er försörjning? Nej, det finns ingen gud utom Han; hur förvirrade är inte era begrepp!  [40] [Koranen Surah 35 Fatir (Himlarnas och jordens skapare) vers 3]

Tron på det Gudomliga Ödet innefattar därför alla dessa fyra kategorier, detta är positionen hos ahl us-Sunnah wal-Jamâ’ah, till skillnad från dem som utlämnar eller förnekar helt några utav dessa kategorier utav innovatörer [ahl al-Bidaa’] i religionen.

Tron på Allâh inkluderar även tro på att Tron innefattar både ord och gärningar, att denna Tro ökar med handlingar av lydnad och minskar som ett resultat utav att begå handlingar av olydnad; samt att det inte är tillåtet att anklaga en muslim för icke tro – kufr – som ett resultat utav att begå handlingar utav olydnad och stora synder, som äktenskapsbrott, stjäla, att ha med ocker att göra, dricka alkohol och olydnad mot föräldrar; så länge individen inte anser dessa handlingar vara tillåtna.

Allah säger i Koranen:

GUD FÖRLÅTER inte den som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder; den som sätter medhjälpare vid Guds sida har drivit synden till dess yttersta gräns. [41] [Koranen Surah 4 an-Nisa’ (Kvinnor) vers 116]

Autentiska profettraditioner [ahadither] uppger även att Allâh slutligen kommer att föra ut ur Helvetes Elden dem som har motsvarande Tro utav ett senapsfrö vikt.

Tron på Allâh nödvändiggör även kärlek för Hans skull, hat för Hans skull och att skaffa vänner eller att anta individer som fiender för Hans skull. En sann troende älskar de troende och tar dem som vänner, och visar hat mot de icke troende [deras handlingar] och tar inte dem som bästa vänner.

De bästa av de troende man skall älska är Profetens frid vare över honom följeslagare, ahlus-Sunnah wal-Jama’ah älskar dem och tror att de är de bästa av människosläktet efter Profeterna, då Profeten frid vare över honom i en välkänd autentisk tradition sagt:

”De bästa utav generationer är min generation, sedan de som följer dem, sedan de som följer dem.” [42] [Överenskommen al-Bukhari & Muslem]

De tror även att de bästa utav dem är i följande ordning: abu Bakr as-Seddiq, sedan Omar bin al-Khattâb, sedan ‘Uthman bin ‘Affân, sedan ‘Ali bin abi Tâlib, därefter finns det följeslagare som givits det glada budskapet om att träda in i Paradiset, vilka tillsammans med de fyra Kalifaterna blir tio personer, sedan resten utav följeslagarna må Allah vara nöjd med dem alla.

De troende ska hålla sin tunga i styr beträffande argumenten som ägde rum bland dem [följeslagarna] och tror att de gjorde sitt bästa för att endast göra det som de ansåg vara rätt. Vem som än ha rätt i sina domar kommer att få en dubbel belöning, och vem som än hade fel kommer att få en belöning.

De troende älskar även de troende medlemmarna i Profetens familj frid vare över honom och hans fruar – de Troendes Mödrar.

De troende ska frigöra sig från metoden hos den shiitiska sekten i denna fråga, de (Shiiterna) hatar Profetens följeslagare, ofta förbanna dem dem och placerar medlemmarna av Profetens familj högre än vad Allâh har valt för dem. De gör sig även fria från metoden som hålls utav an-Nawâsib som skadar Profetens familjemedlemmar i ord och gärning.

Vad vi nämnt i denna korta uppsats om de sanna trosprinciperna som Allâh sänt Sin Budbärare med, representerar tron hos den Räddade Gruppen – ahl us-Sunnah wal-Jamâh’ah – som Profeten frid vare över honom sagt följande om:

”En grupp utav mina efterföljare kommer fortsätta att ges segern samtidigt som de håller sig till Sanningen, ingen skada kommer göras mot dem av de som försakar dem till Allâhs kommendering sker.”

Profeten frid vare över honom har även sagt:

”Judarnas delades i 71 sekter, de kristna delades i 72 sekter och mina efterföljare kommer att delas i 73 sekter som alla hamnar i Elden förutom en.”

När följeslagarna bad honom att identifiera den, svarade han:

”De som följer det som jag och mina följeslagare följer.”

Sannerligen, är detta den autentiska tros principer [aqida] man bör hålla fast vid, följa den, och aktar sig ifrån att avvika ifrån den.

De som motsäger och avviker ifrån denna tro [aqida] faller i många kategorier.

De inkluderar, bland andra, de som dyrkar avgudar som statyer, änglar, helgon, jinner, träd och stenar, med flera, dessa människor har inte följt kallet ifrån Allâhs Budbärare; istället motsäger de sig envist detta kall, och tröstar sig honom, detta är exakt vad Quraish [äldre namn på Mecka] samt några andra arabiska stammar gjorde när Profeten Muhammad kom med Sanningen från Hans Herre. De brukade be sina falska gudar för att uppnå sina behov, hela sina sjuka och bevilja dem seger över sina fiender. De brukade även offra till dem och göra högtidligt löfte i deras namn. När Profeten förkastade deras dåraktiga tro och kallade dem till att dyrka Allâh Ensam och inte sätta någon medhjälpare vid Honom i dyrkan, förnekade dem och svarade med:

Han gör ju alla gudar till en gud? Det är högst märkligt!” [43] [Koranen Surah 38 Sad vers 8]

Profeten frid vare över honom övergav dem inte, han fortsatte att kalla dem till att dyrka Allâh Ensam, varna dem för att sätta andra vid Hans sida i dyrkan och förklara Islâms verklighet för dem. Hans ansträngningar gav till sist resultat och de anslöt sig till Allâhs religion i stora mängder.

Islâm som är Allahs sanna religion sedan härskade och rådde över alla religioner med anledning av de stora ansträngningar som gjorts av Profeten frid vare över honom, hans följeslagare må Allah vara nöjd med dem och de som följde dem i rättfärdighet.

Situationen förändrades återigen efter att ignorans dominerade och en överväldigande majoritet utav folket reveterade till deras dåraktiga och ignoranta sedvanor, upphöjde profeter, helgon, be dem om hjälp inklusive många andra former utav Shirk, och de tyvärr förstår inte innebörden av La Ilaha Ila Allah så som förnekarna under Profetens tid, Vi ber Allah om hjälp.

Detta fenomen ökar i spridning i dagens samhälle med anledning utav ignorans. De argument som dessa människor lägger fram är inte annorlunda än de hos deras föregångare, nämligen:

Vid sidan av Gud dyrkar de vad som varken kan skada eller gagna dem och säger: ”De är våra talesmän inför Gud.” Säg: ”Vill ni underrätta Gud om något i himlarna eller på jorden som Han inte känner till? Stor är Han i Sin härlighet, höjd över allt vad [människor] vill sätta vid Hans sida!” [44] [Koranen Surah 10 Yunus (Jona) vers 18]

Och:

Ja, ren, uppriktig tillbedjan är Gud förbehållen! Men de som tar beskyddare vid sidan av Honom [säger]: ”Vi tillber dem just för att de skall föra oss närmare Gud.” Gud skall döma över dem i allt som de är oense om. Gud vägleder inte lögnaren, alltid färdig att förneka. [45] [Koranen Surah 39 az-Zumar (Skarona) vers 3]

Allâh avvisar detta falska påstående och gör det klart för dem att dyrkande utav någon annan person eller sak än Allâh är påtaglig Shirk och icke tro.

Allah säger i Koranen:

Vid sidan av Gud dyrkar de vad som varken kan skada eller gagna dem och säger: ”De är våra talesmän inför Gud.” [46] [Koranen Surah 10 Yunus (Jona) vers_18]

Allâh avvisar detta påstående i samma vers:

Säg: ”Vill ni underrätta Gud om något i himlarna eller på jorden som Han inte känner till? Stor är Han i Sin härlighet, höjd över allt vad [människor] vill sätta vid Hans sida!” [47] [Koranen Surah 10 Yunus (Jona) vers:18]

Denna vers indikerar tydligt att det är en större form av Shirk att dyrka Profeter, helgon och andra vid sidan utav Honom. Detta är en oförlåtlig synd. Endast de som begår den har uppfunnit dess namn.

Allah säger i Koranen:

Men de som tar beskyddare vid sidan av Honom [säger]: ”Vi tillber dem just för att de skall föra oss närmare Gud.” [48] [Koranen Surah 39 az-Zumar (Skarona) vers:3]

Allâh avvisar deras falska påståenden:

Gud skall döma över dem i allt som de är oense om. Gud vägleder inte lögnaren, alltid färdig att förneka. [49] [Koranen Surah 39 az-Zumar (Skarona) vers_3]

I denna vers gör Allâh det därför kristallklart att den dyrkan de utför till andra än Honom – oberoende av om det är i form utav åkallan, hopp, fruktan eller något annat – så är det ren icke tro. Han kallar dem även lögnare när de påstår att deras gudar för dem närmare Allâh.

Det finns ett antal [Kufor] ideologier och filosofier i vår tid som motsäger sig denna sanna tro på alla nivåer, som även motsäger det som sändebuden frid vare över dem alla kom med.

De som följer dessa ideologier och filosofier – som uppfunnit – av Marx, Lenin eller andra som kallar till ateism och icke tro ger sin tro olika namn som socialism, kommunism och Ba’thism.

Dessa människor är i grund och botten icke troende, då de tror att det inte finns någon gud alls, och att livet är det materia vi har omkring oss, de förnekar den Sista Dagen, Paradiset och Helvetet. De avvisar även alla religioner.

De som följer dessa ideologier och filosofier kommer säkerligen att få bära de värsta konsekvenser, både i detta livet och i det Nästa.

Andra former utav felaktig tro [aqida], som motsäger sig den sanna tron, inkluderar al-Bâtinyyah och en del av Sufism vars följare tror att deras så kallade helgon är Allâhs medhjälpare i Hans regering och anordning av denna världs skeenden. De ger dem namn som AqtabAwtâd och Aghwath, med flera av sådana påhittade namn. Sannerligen, är detta den värsta formen av Shirk i relation till Allâhs Herravälde ; det är till och med långt värre än den form av Shirk som var vanlig i det förislamiska Arabien, för araberna satte endast medhjälpare till Allâh i dyrkan och inte i Herrskap.

Allah säger i Koranen:

När de [skall företa en sjöresa och] går ombord, ber de om Guds [beskydd] med ren och uppriktig tro; men när Han har låtit dem [oskadda] stiga i land, sätter de gudar vid Hans sida [50] [Koranen Surah 29 al-‘Ankabut (Spindeln) vers 65]

Han säger vidare:

Och om du frågar dem [som dyrkar andra väsen vid sidan av Gud], vem som har skapat dem, svarar de helt visst: ”Det är Gud.” Hur förvirrade är inte deras begrepp! [51] [Koranen Surah 43 az-Zukhruf (Guld) vers 87]

Han säger vidare:

SÄG: ”Vem förser er med det i himlen och på jorden som ni behöver för er försörjning? Vem har makten över hörsel och syn? Vem låter livet spira ur det som är dött och låter döden stiga fram ur det levande? Och vem styr skapelsens ordning?” På detta kommer de att svara: ”[Det är] Gud.” Och du skall säga: ”Skall ni då inte frukta Honom [52] [Koranen Surah 10 Yunus (Jona) vers 31]

Det finns flera verser i Koranen som talar om detta.

De som begår Shirk dessa dagar är värre än deras föregångare genom två olika perspektiv:

Det första: De begår Shirk otrohandling i Herravälde, att några utav dem sätter medhjälpare till Allâh i Herravälde

Det andra: De begår Shirk otrohandling i tider utav både motgång och medgång. Den som har varit i kontakt med dem känner till dem, detta är rätt uppenbart utifrån deras handlande vid den påhittade helgongraven för al-Husseinal-Badawi och andra i Egypten; helgongraven för al-Eldarous i Aden, helgongraven för al-Hâdi i Yemen, helgongraven för ibn ‘Arabi i Syrien, helgongraven för ‘Abdul-Qadir Al-Jilani i Iraq och andra välkända helgongravar i den muslimska världen.

För att göra saken ännu värre, är det endast ett fåtal människor som tar stora plågor för att påminna dessa ignoranta människor och verkligheten i at-Tawhîd som Allâh sänt Sin Budbärare med – frid vare över honom, och även Hans tidigare sändebuden- frid vare med dem alla.

Vi ber Allâh – Den Allsmäktige  att Han vägleder dem till Sanningen och att Han utökar bland dem folk som kallar till vägledningen, och att Han hjälper de muslimska ledarna och deras lärda till att bekämpa denna typ av otrohandling [Shirk] och detta fenomen, Han är den som är Nära som hör allt.

Bland de tros principer som motsäger sig den sanna tron beträffande Allâhs Namn och Attribut är tros principerna som hålls utav al-Jahmiyah och al-Mu’tazilah sekterna och deras likar. Dessa sekter ignorerar helt och hållet Allâhs ädla, perfekta Attribut som om Han vore icke existerande eller ett icke levande ting! Långt utöver vad de säger om Honom är Han!

al-Ashâ’irah är en annan sekt som förnekar några utav Allâhs Attribut medans dom bekräftar andra. Därigenom motsäger de tydliga, logiska så väl som textuella, bevis från Koranen och de autentiska profettraditionerna.

Den korrekta och sanna tron är den hos ahlus-Sunnah wal-Jama’ah som bekräftar alla Namn och Attribut som Allâh har bekräftat för Sig Själv i Koranen eller genom Hans Profet frid vare över honom. De sätter Honom långt ovan Hans skapelse, då det inte finns någon som liknar Honom i någonting. De hänvisar till alla bevis i Koranen och Sunnahn utan ändra eller vrida på innebörden. På detta sätt undviker de förvirring, som andra har fallit i. Denna tron är vägen till frälsning och salighet i detta livet och det Nästa. Det är den Raka Vägen, som följts av de gudfruktiga föregångarna och deras ledare. Tillståndet för dagens muslimer kommer inte att rättfärdigas förutom genom att följa samma väg som föregångarna som höll hårt till Allâhs Bok och Hans Budbärares Sunnah och undvika allt som motsäger sig dem.

Print Friendly, PDF & Email

Fotnoter:

Fotnoter:
1 [Ett osynligt väsen, ibland kallas Demoner]
2 [Koranen Surah 51 adh-Dhâriyât (De som virvlar upp) vers 56-58]
3 [Koranen Surah 2 al-Baqarah (Kon) vers 21-22]
4 [Koranen Surah 16 an-Nahl (Biet) vers 36]
5 [Koranen Surah 21 al-Anbiyâ’ (Profeterna) vers 25]
6 [Koranen Surah 11 Hûd vers 1-2]
7 [Koranen Surah 39 az-Zumar (Skarona) vers 2-3]
8 [Koranen Surah 17 al-Isrâ’ (Den nattliga resan) 17:23]
9 [Koranen Surah 40 Ghâfir (Han som förlåter) vers 14]
10 [Koranen Surah 22 al-Hadj (Vallfärden) vers 62]
11 [Koranen Surah 39 az-Zumar (Skarorna) vers 39:62]
12 [Koranen Surah 7 al-A‘râf (Urskillning) vers 54]
13 [Koranen, ash-Shûrâ 42:11]
14 [Koranen Surah 16 an-Nahl (Biet) vers 74]
15 [ Bernström verkar här ha valt en översättning som undviker de eventuella teologiska svårigheter som kommer ur översättandet av denna vers. En annan översättning är t ex den engelska, ”He rose over (Istawâ) the Throne (really in a manner that suits His majesty)” [al-Hilâli, Khan, The Noble Qur’ân, Darussalam, Riyadh 1996 s.321]. Jämför t ex med Zetterstens lingvistiska översättning från 1917 som inte tar hänsyn till islams teologi alls: ”Sedan satte han [siq!] sig på tronen…” vilket också visar på behovet av att redan från början ha en korrekt förståelse den islamiska dogmatiken (‘aqidah) när man närmar sig sådana här saker. Det skall påpekas att denna sistnämnda översättning inte är en islamisk översättning av Koranen och är trots sin närhet till den arabiska texten oftast direkt felaktigt översatt i förhållande till hur muslimer utifrån religionens grunder förstår den heliga Skriften.]
16 [Koranen Surah 7 al-A‘râf vers 54]
17 [Koranen Surah 21 al-Anbiyâ’ vers 18]
18 [Koranen Surah 25 al-Furqân vers 33]
19 [Koranen Surah 7 al-A‘râf vers_54]
20 [Koranen Surah ash-Shûrâ vers 11]
21 [Koranen Surah al-Anbiyâ’ vers 28]
22 [Muslim]
23 [Koranen Surah 57 al-Hadîd vers 25]
24 [Koranen Surah 2 al-Baqarah vers 213]
25 [Koranen Suran 6 al-An‘âm vers 155]
26 Alt. Om hopp för muslimerna – ar. yushrâ lilmuslimîn
27 [Koranen Surah al-A‘râf vers 158]
28 [Koranen Surah 16 an-Nahl vers 36]
29 [Koranen Surah 4 an-Nisâ’ vers 165]
30 [Koranen Surah 33 al-Ahzâb vers 40]
31 [Koranen Surah 58 al-Mudjadalah (Hon som vädjar) vers 7]
32 [Koranen Surah 65 at-Talaq (Skilsmässa) vers 12]
33 [Koranen Surah 50 Qaf vers 4]
34 [Koranen Surah 36 Ya Sin vers 12]
35 [Koranen Surah 22 al-Hadjdj (Vallfärden) vers 70]
36 [Koranen Surah 22 al-Hadjdj (Vallfärden) vers 18]
37 [Koranen Surah 36 Ya Sin vers 82]
38 [Koranen Surah 81 at-Takwir (När solen lindas in) vers 29]
39 [Koranen Surah 39 az-Zumar (Skarorna) vers 62]
40 [Koranen Surah 35 Fatir (Himlarnas och jordens skapare) vers 3]
41 [Koranen Surah 4 an-Nisa’ (Kvinnor) vers 116]
42 [Överenskommen al-Bukhari & Muslem]
43 [Koranen Surah 38 Sad vers 8]
44 [Koranen Surah 10 Yunus (Jona) vers 18]
45 [Koranen Surah 39 az-Zumar (Skarona) vers 3]
46 [Koranen Surah 10 Yunus (Jona) vers_18]
47 [Koranen Surah 10 Yunus (Jona) vers:18]
48 [Koranen Surah 39 az-Zumar (Skarona) vers:3]
49 [Koranen Surah 39 az-Zumar (Skarona) vers_3]
50 [Koranen Surah 29 al-‘Ankabut (Spindeln) vers 65]
51 [Koranen Surah 43 az-Zukhruf (Guld) vers 87]
52 [Koranen Surah 10 Yunus (Jona) vers 31]